[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 10.07.2018. 08:42

Објављена нова Корисничка упутства за попуњавање обрасца ПОПДВ и креирање и подношење пореске пријаве ПДВ

Пореска управа је на својој интернет страници Упутство за примену ПДВ", објавила ново Корисничко упутство... [Даље]

Вест је објављена: 09.07.2018. 09:07

Објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци

У „Сл. гласнику РС", бр. 52/18 од 6.7.2018, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци... [Даље]

Вест је објављена: 09.07.2018. 09:01

Утврђени су износи минималне акцизе за дуванске прерађевине

Влада Републике Србије, донела је Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине. [Даље]

Вест је објављена: 04.07.2018. 09:01

Пореска управа активирала софтвер за електронско подношење пореске пријаве за ПДВ са прегледом обрачуна – Образац ПОПДВ

Према саопштењу Пореске управе, софтвер за електронско подношење пореске пријаве за ПДВ на порталу Е-порези... [Даље]

Вест је објављена: 02.02.2018. 13:05

И даље се врши уплата разлике плата, применом Закона о привременом уређивању основица код корисника јавних средстава

Министарство финансија издало је мишљење, бр. 401-00-03746/2017-03 од 6. децембра 2017. године... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 14-15/2018

Број је изашао: 09.07.2018.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Измене и допуне ПОПДВ
  • Измене пореских ослобођења и посебне стопе ПДВ
  • Достављање података о складиштима
  • Измене Закона о привредним друштвима
  • Закони о заштити корисника финансијских услуга, међубанкарским накнадама и финансијском обезбеђењу
  • Доприноси за осниваче и примања директора
  • Запошљавање пензионера и млађих од 18 година
  • Алтернативни облици плаћања
  • Закон о локалној самоуправи

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: