Računovodstvena praksa

Износи ослобођени, односно изузети од опорезивања порезом на доходак грађана

 

Р. бр.

Врста накнаде / примања

Износ
по Закону о раду

Износ који се не опорезује
од 1. фебруара 2017.
до 31. јануара 2018.
("Сл. гласник РС",
бр. 7/17)

Износ који се не опорезује
од 1. фебруара 2018.
(„Сл. гласник РС",
бр. 7/18)

Накнаде по чл. 18. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада

Чл. 118. тач. 1) Закона о раду - у складу са општим актом и уговором о раду а најмање у висини цене превозне карте  у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз

до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могу­ћност да се обезбеди месечна претпла­тна карта, а највише до 3.725,00 дин.

до висине цене месечне  претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могу­ћност да се обезбеди месечна претпла­тна карта, а највише до 3.837,00 дин.

2.

Дневница за службено путовање у земљи

Чл. 118. тач. 2) Закона о раду - у складу са општим актом и уговором о раду. Послодавци који су у овом општем акту утврдили право на дневницу у истој висини као у ОКУ дужни су да исплате тај износ до измене општег акта.

до износа
од 2.236,00 дин.

до износа
од 2.303,00 дин.

3.

Накнада трошкова превоза сопственим возилом на службеном путу

Чл. 118. тач. 2) и 3) Закона о раду - у складу са општим актом и уговором о раду.

до износа 30% цене једног литра бензина помноженог са бројем потрошених литара, а највише до 6.520 дин. месечно

до износа 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог са бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.716 дин. месечно

4.

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице

Чл. 120. Закона о раду.
У висини утврђеној општим актом

до 37.252,00 дин.

до 38.370,00 дин.

5.

Јубиларна награда

Чл. 120. Закона о раду.
У висини утврђеној општим актом

18.624 дин. годишње

19.183 дин. годишње

6.

Поклони деци запослених старости до 15 година поводом Нове године или Божића

Чл. 119. Закона о раду.
У висини утврђеној општим актом

9.313 дин. годишње по једном детету

9.592 дин. годишње по једном детету

Примања остварена по чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Помоћ породици у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника

у складу са општим актом, накнада трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог или члана уже породице (брачни друг и деца запосленог, а за родитеље ако пропише својим општим актом)

до 65.189,00 дин.

до 67.145,00 дин.

2.

Стипендије и кредити ученика и студената

у висини утврђеној општим актом

до 11.176 дин. месечно

до 11.511 дин. месечно

3.

Хранарина спортистима аматерима

у висини утврђеној општим актом

до 9.313,00 месечно

до 9.592,00 месечно

4.

Накнада за рад чланова изабраних комисија и накнада за рад на попису становништва

 

5.000 дин.

5.150 дин

5.

Новчана помоћ физичким лицима која нису запослена код даваоца

 

-

12.746 дин.

Износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима
за обавезно социјално осигурање

1.

Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене, и премија пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене (усклађени износ се искључује из основице за порез и из основице за доприносе)

у висини утврђеној општим актом

5.589

5.757

Износ из члана 21а Закона о порезу на доходак грађана

1.

Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог, и премија за пензијски допринос у добровољни пензијски фонд коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог (усклађени износ се искључује из основице за порез)

 

5.589

5.757

Износ из члана 83. став 4. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Појединачно остварен добитак
од игара на срећу

 

11.344

11.684

Износ из члана 85. ст. 1. тач. 10) Закона о порезу на доходак грађана

1.

Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

 

12.375

12.746

АРХИВА

ereste