Računovodstvena praksa

Износи ослобођени, односно изузети од опорезивања порезом на доходак грађана

 

.

Врста податка

Износ по Закону о раду

Износ који се не опорезује
од 1. фебруара 2016.
до 31. јануара 2017.

Износ који се не опорезује
од 1. фебруара 2017.

.

Накнаде по чл. 18. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају

Чл. 118. тач. 1) Закона о раду. У складу са општим актом и уговором о раду а најмање у висини цене превозне карте  у јавном саобраћају

до висине цене месечне  претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могу­ћност да се обезбеди месечна претпла­тна карта, а највише до 3.666,00 дин.

до висине цене месечне  претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могу­ћност да се обезбеди месечна претпла­тна карта, а највише до 3.725,00 дин.

2.

Дневница за службено путовање у земљи

Чл. 118. тач. 2) Закона о раду. У складу са општим актом и уговором о раду. Послодавци који су у овом општем акту утврдили право на дневницу у истој висини као у ОКУ дужни су да исплате тај износ до измене општег акта.

до износа од 2.201,00 дин.

до износа од 2.236,00 дин.

3.

Накнада трошкова смештаја на службеном путовању у земљи

Чл. 118. тач. 2) и 3) Закона о раду. У складу са општим актом и уговором о раду - у висини из приложеног рачуна хотела, осим хотела лукс категорије

према приложеном рачуну

према приложеном рачуну

4.

Накнада трошкова превоза на службеном путовању

У складу са општим актом и уговором о раду у целини према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају

према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају

према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају

5.

Накнада трошкова превоза сопственим возилом

Чл. 118. тач. 2) и 3) Закона о раду. У складу са општим актом и уговором о раду.

до износа 30% цене једног литра бензина помноженог са бројем потрошених литара, а највише до 6.417 дин. месечно

до износа 30% цене једног литра бензина помноженог са бројем потрошених литара, а највише до 6.520 дин. месечно

6.

Солидарна помоћ у случају болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице

Чл. 120. Закона о раду. У висини утврђеној општим актом

до 36.665,00 дин.

до 37.252,00 дин.

7.

Јубиларна награда

Чл. 120. Закона о раду. У висини утврђеној општим актом

18.331 дин. годишње

18.624 дин. годишње

8.

Поклони деци запослених старости до 15 година повод Нове године или Божића

Чл. 119. Закона о раду. У висини утврђеној општим актом

9.166 дин. годишње по једном детету

9.313 дин. годишње по једном детету

Примања остварена по чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Помоћ породици у случају смрти запосленог члана његове породице или пензионисаног радника

у складу са општим актом, накнада трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог или члана уже породице (брачни друг и деца запосленог, а за родитеље ако пропише својим општим актом)

до 64.162,00 дин.

до 65.189,00 дин.

2.

Стипендије и кредити ученика и студената

у висини утврђеној општим актом

до 11.000 дин. месечно

до 11.176 дин. месечно

3.

Хранарина спортистима аматерима

у висини утврђеној општим актом

до 9.166,00 дин. месечно

до 9.313,00 дин. месечно

4.

Отпремнина при одласку у  пензију у складу са одредбма члана 119. ст.1. тач. 1) Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09)

Чл. 119. тач. 1) Закона о раду. У складу са општим актом

до износа који је као најнижи утврђен Законом о раду

до износа који је као најнижи утврђен Законом о раду

5.

Отпремнина која се исплаћује запосленом за чијим је радом престала потреба према члану 158. Закона о раду ("Сл. гласник РС",
бр. 24/05, 61/05 и 54/09)

Отпремнина не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу за првих 10 година проведених у радном односу и четвртине зараде запосленог за сваку наредну навршену годину у радном односу преко 10 година (под зарадом се подразумева просечна месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина)

до износа који је као најнижи утврђен Законом о раду

до износа који је као најнижи утврђен Законом о раду

Износ из члана 146. Закона о порезу на доходак грађана и члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

1.

Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене, и премија пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене (усклађени износ се искључује из основице за порез и из основице за доприносе)

у висини утврђеној општим актом

5.501

5.589

Износ из члана 21а Закона о порезу на доходак грађана

1.

Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог, и премија за пензијски допринос у добровољни пензијски фонд коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог (усклађени износ се искључује из основице за порез)

.

5.501

5.589

Износ из члана 83. став 5. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Појединачно остварен добитак
од игара на срећу

..

11.165

11.344

АРХИВА

ereste