Računovodstvena praksa

Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензуси за остваривање права на дечији додатак

РЕШЕЊЕ
о номиналним износма права на финансијску подршку породици са децом и
цензусима за остваривање права на дечији додатак
(401-00-55/11/2016-12, од 12.1.2016.)

 

IНоминални износи права* Редован износ Увећан износ

1.

Родитељски додатак од 01. јануара 2016.

 

- за прво дете - једнократно
- за друго дете - 148.774,82 у 24 рате
- за треће дете - 267.782,43 у 24 рате
- за четврто дете - 357.039,46 у 24 рате

38.046,14
рата - 6.198,95
рата - 11.157,60
рата - 14.876,64

 

2.

Дечији додатак за децембар 2015.
(прво, друго, треће и четврто дете)

2.659,11

3.456,86

3.

Новчана помоћ мајкама избеглицама за децембар 2015.

9.136,95

 

 

II

Цензус за остварење права на дечији додатак од 01. јануара 2016.

а.

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона

8.171,22

9.805,47

б.

Цензус за остварене приходе од пољопривреде
- члан 19. став 1. тачка 1. Закона
- члан 19. став 1. тачка 2. Закона


2,83
6,60


3,40
7,93

III

Накнада за рад хранитеља

 

 

1.

За смештај једног детета

14.353,95

 

2.

За смештај двоје и више деце (нето износ по детету)

8.833,20

 

      


На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечијег додатка усклађују се два пута годишње и то 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечији додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

 

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% просечне зараде у РС, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица ("Сл. гласник РС", бр. 36/04).

 

Решење доставити Службама дечије заштите у општинама, односно градовима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste