Одржани семинари

VI Саветовање професионалних рачуновођа, директора и секретара корисника буџетских средстава

 

  

ЈАВНИ СЕКТОР КАО ОБВЕЗНИК УСПОСТАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ,
И ОРГАНИЗОВАЊА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

  

- Одговорност руководства, критеријуми, стандарди и методолошка упутства -
- Интерна ревизија као предмет ревизије врховне екстерне ревизорске институције -

    

ЗЛАТИБОР - 29, 30. септембар и 1. октобар 2008. године, Конгресни центар "Србија"

   

ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА

 

29. септембар 2008. године, у 14:00 часова

  

- Уводно излагање

   - Новине у прописима

   - IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновђе и Међународни рачуноводствени
    стандарди за јавни сектор, у Републици Србији

- Јавни сектор као обвезник успостављања финансијског управљања и контроле, и организовања интерне ревизије

   - Одговорност и правни оквир за успостављањe система финансијског управљања и контроле

   - Руководилац субјекта ревизије је одговоран за успостављање и обезбеђење услова за
    адекватно функционисање интерне ревизије

   - Повеља интерне ревизије

   - Интерна ревизија као предмет ревизије врховне екстерне ревизорске институције - учешће
    представника Државне ревизорске институције

   - Питања и одговори

    

30. септембар 2008. године, у 09:00 часова

- Могућности остваривања и евиденције прихода код корисника буџетских средстава (сопствени приходи и наменско трошење средстава)

   - Обрачун трошкова производње и учинака

   - Посебан осврт на специфичности успостављања производње у установама социјалне заштите

   - Стицање прихода, обрачун ПДВ, фактурисање и наменско трошење средстава, са нагласком
    на здравствене установе

   - Питања и одговори

    

1. октобар 2008. године, у 09:00 часова

- Јавне набавке

   - Доношење правилника и начин спровођења поступка јавних набавки мале вредности

   - Јавна набавке путем поруџбенице

   - У сусрет новом закону о јавним набавкама

   - Питања и одговори

   

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА СЕМИНАРУ

  

Претплатници Рачуноводствене праксе9.500

Остали учесници

14.600

    

Накнада се плаћа унапред на рачун Рачуноводство д.о.о.,
170-30004273000-93 UniCredit банка, 355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76 Marfin bank А.Д., 160-265470-36 Banca Intesa. Уплата се може вршити и готовински на семинару.

Професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, остварују 18 бодова континуиране едукације у 2008. години, у складу са чланом 7. Правилника о континуираној едукацији

 

РЕЗЕРВИШИТЕ СМЕШТАЈ

По редоследу приспелих пријава учесници ће бити смештени првенствено у хотелу "Палисад", а по попуњености и у осталим објектима на Златибору.
На основу Пријаве достављене Рачуноводству д.о.о., хотел "Палисад" потврђује резервацију смештаја искључиво учесницима који су платили котизацију.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

Рачуноводство д.о.о.
11001 Београд, Његошева 19, п. фах 403
тел.: (011) 3238-611, 3231-549,
3233-088, 3343-140, 3343-215
факс: (011) 3345-527, 3231-220

    

За смештај:
Хотел „Палисад", 31315 Златибор
тел.: (031) 841-151, 841-161
факс: (031) 841-734


Образац за пријаву учешћа и смештаја

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste