Одржани семинари

VII саветовање професионалних рачуновођа буџетског рачуноводства

 VII саветовање професионалних рачуновођа буџетског рачуноводства  

Буџетско рачуноводство у функцији реформе државне управе и хармонизација прописа

21-23. септембар 2009, Златибор
 
Стратегија реформе државне управе, хармонизација прописа, траснпарентност као циљ који треба постићи, актуелни законски прописии отворена питања у вези са њиховом применом
(платни промет, јавне набавке, ревизија)

Програм семинара

 

ПРВИ ДАН (21. септембар) од 14:00

 

- Уводно излагање
     -  Новине у прописима
- Правци развоја буџетског рачуноводства
     -  Нови јавни менаџмент
     -  Хармонизација прописа
- Питања и одговори

  

ДРУГИ ДАН  (22. септембар) од 9:00

 

- Квалитет финансијских извештаја и ревизија у функцији реформе државне управе
     -  Краћи историјат закона о државном рачуноводству и закону о главној
         контроли Краљевине Србије
     -  Рачуноводствене политике као претпоставка квалитета финансијског извештавања
     -  Ревизија - карактеристике финансијских извештаја
- Платни промет корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања
     -  Готовински платни промет (благајничко пословање, предаја пазара, фискални рачуни)
     -  Безготовински платни промет (вирманско плаћање, компензације, цесије, асигнације,
        преузимање дуга)

- Интерна финансијска контрола у јавном сектору
     -  Финансијско управљање и контрола код корисника јавних средстава
     -  Интерна ревизија код корисника јавних средстава
     -  Хармонизација финансијског управљања и контроле и интерне ревизије

- Питања и одговори

  

20:00
Свечана вечера у Хотелу "Палисад"

   

ТРЕЋИ ДАН (23. септембар) од 9:00

 

- Подзаконски акти који регулишу нека питања јавних набавки
     -  Правилник о поступку јавне набавке мале вредности 
     -  Правилник о поступку издавања сертификата за службеника за јавне набавке 
     -  Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама           
                                            
- Актуелна питања из области зарада и радних односа у јавном сектору
     -  Специфичности обрачуна и исплате плата, односно зарада и других примања која 
        имају карактер зараде                            
     -  Накнаде трошкова и порески третман
     -  Уговорене накнаде и друга примања ван радног односа
     -  Смањење броја запослених у јавном сектору и обавезе по основу технолошког вишка    

- Одговори на питања

  
Услови учешћа на семинару 
    
Претплатници Рачуноводствене праксе 9.500
Остали учесници 14.600

Накнада се плаћа унапред на рачун "Рачуноводство" д.о.о.,

170-30004273000-93 UniCredit банка,
355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д.,
145-3232-76 Marfin bank А.Д.,
160-265470-36 Banca Intesa.

   

Уплата се може вршити и готовински на семинару.

  

Професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, остварују 18 бодова континуиране едукације у 2009. години, у складу са чланом 7. Правилника о континуираној едукацији

  

РЕЗЕРВИШИТЕ СМЕШТАЈ

По редоследу приспелих пријава учесници ће бити смештени првенствено у хотелу "Палисад", а по попуњености и у осталим објектима на Златибору.


На основу Пријаве достављене Рачуноводству д.о.о., хотел "Палисад" потврђује резервацију смештаја искључиво учесницима који су платили котизацију.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

Рачуноводство д.о.о.
11001 Београд, Његошева 19, п. фах 403
тел.: (011) 3238-611, 3231-549,
3233-088, 3343-140, 3343-215
факс: (011) 3345-527, 3231-220

 

За смештај:
Хотел „Палисад", 31315 Златибор
тел.: (031) 841-151, 841-161
факс: (031) 841-734


Предрачун за котизацију и материјал у PDF формату

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste