Одржани семинари

X Jесењи семинар

X Jесењи семинар

Примена МСФИ и актуелних прописа
24-26. септембар 2009, Златибор

 

Програм предавања обухвата следеће области:
1. Практична примена МСФИ у Републици Србији
2. Рачуноводствено евидентирање специфичних пословних промена
    на појединим рачунима Контног оквира
3. Састављање консолидованих финансијских извештаја
4. Ликвидација привредног друштва
5. Статусне промене привредних друштава
6. Примена међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине
7. Актуелна питања из области ПДВ
8. Актуелна питања из области фискалних каса
9. Актуелна питања из области обрачуна зарада
10. Актуелна питања из области радних односа   
 

Програм предавања   

  

ПРВИ ДАН (24. септембар) 10:00 - 13:30

  

1.  Отварање и најава програма семинара
2.  Новости у области примене МСФИ и прописа из рачуноводства
3.  Евидентирање курсних разлика и ефеката валутне клаузуле у складу са 
     МСФИ и Правилником о Контном оквиру
4.  Евидентирање земљишта у пословним књигама након усвајања новог 
     Закона о уређењу простора и изградњи
5.  Финансијски и оперативни лизинг опреме
       - уступање предмета лизинга
       - повраћај (одузимање) предмета лизинга

6.  Рачуноводствено евидентирање пословних промена на појединим 
     рачунима Контног оквира 
       - приходи од активирања учинака и робе (група 62)
       - обавезе и потраживања из специфичних послова (групе рачуна 21 и 44)
       - средства пословања које се обуставља (рачуни 147, 149, 427, 590 и 690)
       - откупљене сопствене акције и удели (рачуни 037, 237 и 320)
         и порески третман продаје удела
       - разграничени трошкови по основу обавеза (рачун 282)
       - губитак изнад висине капитала (рачун 290)
       - обавезе које се могу конвертовати у капитал (рачун 410)
       - потраживања за нефактурисани приход (рачун 281)
       - ревалоризационе резерве (рачун 330)
       - резерве по основу прерачуна финансијских извештаја приказаних 
       - нереализовани добици и губици (рачуни 331 и 332)
       - део дугорочних обавеза које доспевају до једне године (рачуни 424 и 425)
       - лична примања послодавца (рачун 723)
       - ванбилансна евиденција (групе 88 и 89)

  

Поподне 17:00 - 18:30
 
7.  Актуелности из области ПДВ - осврт на сва питања која су (била) спорна
     од почетка примене Закона о ПДВ

 

ДРУГИ ДАН (25. септембар) 9:00 - 13:30

 

1.    Ликвидација привредног друштва - рачуноводствени и порески аспекти
2.    Рачуноводствено евидентирање залиха робе и готових производа
3.    Нека питања у вези са састављањем консолидованих финансијских
       извештаја
4.    Инвестиционе некретнине - примена МРС 40 са посебним освртом на
       преносе (са инвестиционих некретнина на некретнине и обратно)
5.    Статусна промена одвајање уз оснивање
6.    Промена правне форме предузетника у правну форму
       привредног друштва
7.    Обавезе рачуновођа и ревизора прописане
       Законом о спречавању прања новца
8.    Примена Међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања
9.    Актуелна питања из области радних односа и зарада
        -  заснивање и престанак радног односа (специфичности)
        -  Општи колективни уговор (примена и утицај на права и обавезе по основу рада)
        -  обрачун и исплата зарада у јавном сектору
        -  накнаде трошкова, уговорене накнаде и друга примања ван радног односа
        -  технолошки вишак и друга права по том основу

10. Актуелна питања из области фискалних каса

   

Поподне 17:00 - 18:30

Одговори на питања

  

20:00
Свечана вечера у Хотелу "Палисад"

   

ТРЕЋИ ДАН (26. септембар) 9:00 - 12:00


Одговори на питања


Поводом одржавања семинара биће приређен посебан материјал, који добијају сви учесници.

  

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА СЕМИНАРУ


Претплатници Рачуноводствене праксе 13.900

Остали учесници 19.900

 

Накнада се плаћа унапред на рачун Рачуноводство д.о.о.,

170-30004273000-93 UniCredit банка,

355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д.,

145-3232-76 Marfin bank А.Д.,

160-265470-36 Banca Intesa.

 

Уплата се може вршити и готовински на семинару. Професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, остварују 18 бодова континуиране едукације у 2009. години, у складу са чланом 7. Правилника о континуираној едукацији


РЕЗЕРВИШИТЕ СМЕШТАЈ

По редоследу приспелих пријава учесници ће бити смештени првенствено у хотелу "Палисад", а по попуњености и у осталим објектима на Златибору.


На основу Пријаве достављене Рачуноводству д.о.о., хотел "Палисад" потврђује резервацију смештаја искључиво учесницима који су платили котизацију.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

Рачуноводство д.о.о.
11001 Београд, Његошева 19, п. фах 403
тел.: (011) 3238-611, 3231-549,
3233-088, 3343-140, 3343-215
факс: (011) 3345-527, 3231-220

 

За смештај:
Хотел „Палисад", 31315 Златибор
тел.: (031) 841-151, 841-161
факс: (031) 841-734


Предрачун за котизацију и материјал у PDF формату

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste