Одржани семинари

НОВИ ПОРЕСКИ ПРОПИСИ И САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

 

ПРЕДРАЧУН за уплату накнаде за учешће на семинару

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА

 

МестоСалаДатум (2010)
Нови СадСајам К.Ц. "Мастер"29. март
СуботицаСкупштина општине - нова зграда30. март
БеоградДворана Дома синдиката31. март
ЗрењанинХотел "Војводина"01. април

Предавања у свим местима почињу у 9.00 часова

  

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА

 

- нова правила усклађивања расхода и прихода 
- измене у начину утврђивања капиталних добитака и губитака
- измене услова за остваривање права на пореске подстицаје 
- промене у опорезивању обвезника у ликвидацији и стечају
- могућност одређивања пореског периода другачијег од календарскегодине

 

2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

 

- измене у опорезивању прихода од капитала
- измене у опорезивању капиталних добитака
- укидање пореза по одбитку на приходе физичких лица - обвезника ПДВ

 

3. ПРОМЕНА СТАТУСА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ОБВЕЗНИКА ПДВ

 

Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана предвиђено је да физичко лице које је обвезник ПДВ (нпр. инвеститор, закуподавац) постаје обвезник пореза на приходе од самосталне делатности. Физичко лице - обвезник ПДВ добија статус предузетника и постаје обвезник пореза и доприноса, а има и обавезу вођења пословних књига. 

 

4. ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРИХОДА НЕРЕЗИДЕНАТА ПОРЕЗОМ ПО ОДБИТКУ И ПРИМЕНА УГОВОРА О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

 

- нова правила обрачуна пореза по одбитку у складу са изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа
- увођење пореза по решењу на приходе нерезидената по основу капиталних добитака
-прецизирани су услови за примену уговора о избегавању двоструког опорезивања

 

5. ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА И ИЗМЕЊЕНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА ПОРЕЗА НА ДОБИТ

 

Грешке из претходног периода у смислу МРС 8 морају да се исправе корекцијом почетног стања, а уколико су утицале на опорезиву добит, обвезник је дужан да поднесе измењену пореску пријаву. Законом о изменама и допунама Закона о порезу на добит промењени су критеријуми за утврђивање материјалности грешака.

 

6. САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

   

- одређивање правних лица чији се фин. извештаји укључују у консолидовање
- састављање почетног консолидованог биланса стања
- правилно консолидовање учешћа у капиталу и капитала 
- утврђивање goodwill-a
- елиминсање износа који су настали као последица трансакција између повезаних лица 
- утврђивање учешћа без права контроле (мањински интерес)
- евидентирање придружених ентитета
- достављање и обелодањивање

 

7. АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ДРУГИХ ОБЛАСТИ

  

- ПДВ актуелности
- обезбеђивање података из електронски вођених пословних књига и пореских евиденција
- нови царински и спољнотрговински прописи
- евиденција промета у Обрасцу КЕПУ

  

8. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

  

УСЛОВИ УЧЕШЋА

За претплатнике "Рачуноводствене праксе" и чланове Савеза РР Србије2.500
За остале заинтересоване5.000

   

У цену је урачунат ПДВ. Уплата се може извршити унапред или готовински на дан семинара.


На семинар обавезно понети доказ о уплати.

 

Материјал за семинар је Рачуноводствена пракса бр. 8/2010 и 9/2010.


ПРЕДРАЧУН за уплату накнаде за учешће на семинару

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste