Одржани семинари

VIII САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

20 - 22. септембар 2010, ЗЛАТИБОР, Конгресни центар "Србија"

  

VIII САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

  

ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ СА АСПЕКТА ПРОФЕСИОНАЛНЕ И ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ

 

- Актуелизовање законских прописа ка квалитетнијем финансијском извештавању, 
- Анализа и предлози побољшања финансијских извештаја и њихове исказне моћи, 
- Пословне књиге и ко их све води, 
- Периодично извештавање и консолидовање финансијских извештаја

 

Услови учешћа на семинару

 

Претплатници Рачуноводствене праксе

9.500

Остали учесници14.600

   

Сви учесници добијају материјал за саветовање

 

Накнада се плаћа унапред на рачун "Рачуноводство" д.о.о., 170-30004273000-93 UniCredit банка, 355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76 Marfin bank А.Д., 
160-265470-36 Banca Intesa. Уплата се може вршити и готовински на семинару.

 

Професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, остварују 18 бодова континуиране едукације у 2010. години, у складу са чланом 7. Правилника о континуираној едукацији

 

П РО Г Р А М   С А В Е Т О В А Њ А

   

20. септембар 2010.  у 14,00 часова

 

- Уводно излагање

- Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор као инструмент хармонизације
  финансијских извештаја ентитета јавног сектора
  - Ко доноси Међународне рачунводствене стандарде за јавни сектор и који је њихов циљ?
  - Однос Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор и Међународних
    рачуноводствених стандарда који се примењују у привреди
  - Основна обележја Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
  - Примена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор на глобалном нивоу
  - Шта значи примена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор у нашим
    околностима?

- Питања и одговори

 

21. септембар 2010. у 9,00 часова

 

- Финансијско извештавање на готовинској основи рачуноводства у јавном сектору према
  одредницама професионалне регулативе
  - МРС ЈС - Финансијско извештавање према готовинској основи рачуноводства,
  - Први део стандарда као обавезујући,
  - Готовинска основа,
  - Презентација и захтеви обелодањивања,
  - Консолидовани финансијски извештаји,
  - Страна валута,
  - Презентација буџетских информација у финансијским извештајима

- Специфичности увођења Међународних рачуноводствених стандарда у јавни сектор

  - Нови јавни менаџмент - нове информационе потребе,
  - Преглед релевантних међународних оквира извештавања у јавном сектору,
  - Специфичности и проблематика међународних стандарда у јавном сектору,
  - Приказ студије прихваћености МРС ЈС у Европи
  - Увођење међународних стандарда за јавни сектор у Србији

- Извештавање као систем подршке пословном одлучивању

  - Од историјских информација до стратешко оријентисаних информација
  - Значај рачуновођа у процесу извештавања и одлучивања
  - Пословна интелигенција - појам, значај и интеграција у информациони систем установе
  - Примена пословне интелигенције на примеру здравствене установе

- Сопствени приходи индиректних корисника буџетских средстава по међународним пројектима и
  пројектима које финансирају трећа лица из земље
  - Законска регулатива као основ стицања сопствених прихода индиректних корисника буџетских
    средстава
  - Међународни пројекти и пројекти које финансирају трећа лица из земље
  - Донације (поклони) као врста сопствених прихода
  - Остали видови сопствених прихода индиректних КБС

- Питања и одговори

 

22. септембар 2010. у 9,00 часова

  

- Стицање сопствених прихода у образовним установама

  - Осврт на законске одредбе које регулишу стицање сопствених прихода
  - Исказивање сопствених прихода у акту о буџету и остваривање тих прихода
    у буџетској години са образложењем

- Примена законских одредби у интерној финансијској контроли у здравственим установама

  - Циљеви које успостављањем интерне финансијске контроле треба остварити
  - Елементи које обухвата финансијско управљање и контрола
  - Однос интерне контроле  и интерне ревизије
  - Организационо устројство и статус интерне контроле
  - Ограничења у извршавању постављених задатака интерној финансијској контроли

- Примена нове Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза
  евидентирања промета преко фискалне касе
  - Делатности које не подлежу пропису увођења фискалних каса
  - Специфичности увођења и примене фискалних каса код корисника буџетских средстава

- Актуелна питања из области зарада и радних односа у јавном сектору

  - Плате, накнаде и друга примања у државним органима и органима локалне самоуправе
  - Зараде и друга примања у јавним службама
  - Порески третман накнада трошкова и отпремнина у државним органима и јавним службама
  - Актуелности из области радних односа
- Одговори на питања


Предрачун за уплату накнаде за учешће на семинару

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste