Одржани семинари

XI ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР - ПРИМЕНА МСФИ И АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА

23 - 25. септембар 2010, ЗЛАТИБОР, Конгресни центар "Србија"

 

 XI ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР
 

Сви учесници добијају 
материјал за саветовање

Рачуноводство привредних друштава
Приручник за примену Контног оквира у складу са МСФ

 

ПРИМЕНА МСФИ И АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА

  

Крајем септембра ове године, на Златибору се одржава 11. ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР са основном темом: "Практична примена Међународних стандарда финансијског извештавања, пореских и других актуелних прописа".

   

Поводом одржавања семинара приредићемо нови Приручник о примени Контног оквира у складу са МСФИ - РАЧУНОВОДСТВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА. Приручник ће, као материјал за семинар, добити сви учесници.

   

У приручнику је објашњена комплетна проблематика рачуноводственог евидентирања пословних промена привредних друштава у складу са МСФИ, са применом свих релевантних важећих прописа из области пореза и других јавних прихода, девизног пословања, евиденције промета робе и услуга, платног промета, тржишта хартија од вредности и др.

   

Садржај Приручника чине следеће области:

 

- коментар Закона о рачуноводству и ревизији; 
- примена Контног оквира у складу са МСФИ (детаљно објашњење свих класа, група рачуна и рачуна); 
- рачуноводствено евидентирање специфичних пословних промена; 
- рачуноводство привредних друштава у ликвидацији и стечају; 
- рачуноводство статусних промена;
- састављање финансијских извештаја - практичан пример.

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА СЕМИНАРУ

 

Претплатници Рачуноводствене праксе

13.900

Остали учесници19.900

   

Накнаде су са ПДВ, а обухватају котизацију и материјал за семинар

 

Накнада се плаћа унапред на рачун "Рачуноводство" д.о.о., 170-30004273000-93 UniCredit банка, 355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76 Marfin bank А.Д., 160-265470-36 Banca Intesa. Уплата се може вршити и готовински на семинару.

 

Професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, остварују 18 бодова континуиране едукације у 2010. години, у складу са чланом 7. Правилника о континуираној едукацији

 

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

ПРВИ ДАН (23. септембар) 10.00 - 13.30 
РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОМЕНА

 

- Отварање и најава програма семинара
- Промоција новог Приручника: Рачуноводство привредних друштава
- Евидентирање закупнине и осталих издатака по основу закупа покретне и непокретне имовине
- Рачуноводствени аспекти пореза по одбитку
- Благајничко пословање (вођење благајне, утврђивање депозита за враћање кусура и др.)
- Рачуноводствено евидентирање трансакција у вези са кредитима и зајмовима
- Евидентирање примљених и датих меница
- Уступање и повраћај (одузимање) предмета лизинга
- Евидентирање појединих активних и пасивних временских разграничења
  (са освртом на разграничење курсних разлика и ефеката валутне клаузуле)
- Евидентирање прихода од продаје робе и услуга
  (моменат признавања, попусти, дисконтовање и др.)
- Евидентирање потраживања и обавеза по основу затезне камате
  из дужничко-поверилачких односа
- Евидентирање трансакција у вези са осигурањем
- Евидентирање продаје добара и услуга путем ваучера
- Евидентирање размене добара
- Евидентирање увоза добара и примена курсева страних валута

 

ДРУГИ ДАН (24. септембар) 9.00 - 13.30 
ПРИМЕНА ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА

   

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК
- Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији
- Како се припремити за поступак пореске контроле
  (права и обавезе пореског обвезника у пореском поступку)

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
- Исправка грешака у обрачуну ПДВ и обавеза подношења измењене пореске пријаве
- Актуелна питања у вези са издавањем рачуна у систему ПДВ
    - моменат издавања рачуна
    - садржина рачуна и начин исказивања прописаних елемената
    - издавање рачуна по основу измене пореске основице и префактурисања трошкова
    - издавање рачуна у случају наплате у девизама и уговорене валутне клаузуле
    - случајеви у којима авансни рачун има карактер коначног рачуна
    - издавање рачуна за поједине промете добара и услуга
     (промет без накнаде, сукцесивне испоруке, размена добара и услуга и др.)
    - недостаци рачуна који нису основ за оспоравање права на одбитак претходног пореза

   

ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ И ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
- Опорезивање прихода нерезидената - актуелности

   

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ
- Контрола девизног пословања
- Алтернативни облици плаћања са иностранством
- Извештавање у пословању са иностранством

  

РАДНИ ОДНОСИ И ЗАРАДЕ - актуелности
    - специфичности заснивања радног односа са страним држављанима
    - услови за рад директора странца
    - порески третман зараде, односно накнаде и других примања директора
    - уговори ван радног односа са страним држављанима
    - накнаде трошкове и других примања запослених
    - примена нових прописа из области социјалног осигурања

   

ОСТАЛИ ПРОПИСИ
- Инструменти заштите од ризика услед промене курса стране валуте у домаћим условима:
    - валутна клаузула и слични инструменти заштите од ризика
    - терминска куповина и продаја девиза
    - стицање девиза преко обвезница старе девизне штедње
    - динарски депозит са валутном клаузулом и други каматоносни депозити


ДРУГИ ДАН 17.00 - 18.30
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

 

ТРЕЋИ ДАН (25. септембар) 9.00 - 12.00
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

 


Предрачун за уплату накнаде за учешће на семинару

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste