Одржани семинари

XI САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЗНАЧАЈ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ
23-25. септембар 2013, хотел "Палисад", Златибор

  ПРЕДРАЧУН И ПРИЈАВА УЧЕШЋА (pdf)

  

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

23. септембар 2013. у 14,00 часова

- Уводно излагање

- Примена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор

   - Нефинансијска имовина у сталним средствима са аспекта примене МРС-ЈС

- Актуелни прописи од значаја за кориснике јавних средстава

   - измене Закона о буџетском систему,

   - Регистар запослених,

   - брисање буџетских корисника из система ПДВ,

- Процес успостављања интерне контроле код корисника јавних средстава

    - Регулаторни оквир интерне контроле

    - Успостављање интерне контроле код КЈС

    - Практични примери

 - Питања и одговори

 

24. септембар 2013. у 9,00 часова

- Јавне набавке у новим регулаторним оквирима и практична примена поступака   јавних набавки у пракси 

   - Нови Закон о јавним набавкама,

   - Подзаконска акта Закона о јавним набавкама,

   - Практична питања и проблеми у примени новог Закона о јавним набавкама

- Значај финансијског плана у поступцима јавних набавки и проблеми у
  спровођењу јавних набавки

- Организовање интерне ревизије као инструмента за унапређење пословања     корисника јавних средстава 

   - Регулаторни оквир интерне ревизије

   - Организовање интерне ревизије код КБС

   - Практични примери

- Питања и одговори

 

25. септембар 2013. у 9,00 часова

- Девизно пословање код КБС у новим регулаторним оквирима

- Радни односи, зараде и друга лична примања

    - новине у прописима (порези и доприноси)

   - новине у обрачуну зарада и подношењу појединачне пореске пријаве о
      обрачунатим порезима и доприносима

- Одговори на питања

 

Претплатници Рачуноводствене праксе и професионални чланови СРРС

13.900

Остали учесници

19.900

 

Сви учесници у оквиру котизације добијају материјал који ће садржати текстове о темама које чине програм предавања

Додатне информације: (011) 3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948


ПРЕДРАЧУН И ПРИЈАВА УЧЕШЋА (pdf)

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste