Одржани семинари

XLV СИМПОЗИЈУМ - Рачуноводство и менаџмент приватног и јавног сектора

22-24. мај 2014., Златибор 

ПРОГРАМ СИМПОЗИЈУМА 

  

Први дан
ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ КАО ОСНОВА КВАЛИТЕТА И УРЕЂЕНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА

  

1. др Дејан МАЛИНИЋ: Мерење квалитета финансијског извештаја
2. др Бојан САВИЋ: Рачуноводствени конзервативизам: препрека или подстицај високо-квалитетном финансијском извештавању
3. др Ана ЛАЛЕВИЋ ФИЛИПОВИЋ: Изазови рачуноводствене професије у процесу придруживања ЕУ
4. др Савка ВУЧКОВИЋ МИЛУТИНОВИЋ: Рачуноводство неизвесних пореских позиција у функцији повећања транспарентности финансијских извештаја
5. Ленче ПАПАЗОВСКА: Систем финансијског извештавања потреба за успешно управљање савременим системом корпоративног управљања
6. мр Сунчица МИЛУТИНОВИЋ: Степен конвергенције рачуноводствене регулативе у Србији са међународном регулативом

  

Други дан
ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНА ПОДРШКА УНАПРЕЂЕЊУ КОНКУРЕНТНОСТИ

  

1. др Слободан МАЛИНИЋ: Рачуноводствено извештавање у функцији развоја конкурентских стратегија
2. др Благоје НОВИЋЕВИЋ: Управљачко рачуноводство и ефективност и ефикасност управљања предузећем
3. др Ђоко МАЛЕШЕВИЋ: Стратегијска анализа конкурентних способности предузећа
4. др Драган МИКЕРЕВИЋ: Међузависност одлуке о финансирању и раста предузећа
5. др Радмила ЈАБЛАН СТЕФАНОВИЋ: Информациона подршка рачуноводства трошкова унапређењу конкурентности предузећа
6. др Љиљана ДМИТРОВИЋ ШАПОЊА: Рачуноводствена подршка процесу пословног одлучивања
7. др Зоран МИНОВСКИ: Савремени приступи буџетирања у предузећу

  

Трећи дан
ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА-УПРАВЉАЧКИ И РАЗВОЈНИ ИЗАЗОВИ

  

1. др Ненад ВУЊАК: Перспективе развоја финансијских тржишта у Србији и земљама југоисточне Европе
2. др Љиљана БОНИЋ: Креирање вредности за власнике као детерминанта конкурентности предузећа
3. др Горанка КНЕЖЕВИЋ: Релевантност извештавања о укупном резултату за инвеститоре
4. др Новак КОНДИЋ: Oчекивања од интерне ревизије у условима кризе
5. Др Снежана ЉУБИСАВЉЕВИЋ: Домети и ограничења ревизије финансијских извештаја у спречавању превара
6. др Јелена ПОЉАШЕВИЋ: Финансијско извештавање у функцији емитовања муниципалних обвезница
7. др Владан ПАВЛОВИЋ: Финансијско-рачуноводствени аспекти стицања сопствених акција


Округли сто
на тему:
Деценија пуне примене МРС/МСФИ - аспекти професије, теорије и праксе

- Хронологија и актуелности у вези са применом МРС

- Значај, предности и недостаци

- Упоредива пракса примене и релација са Директивама Европске уније

- Законски и порески аспекти примене МРС

- Аспекти примене Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор

- Мишљења рачуноводствене праксе

 


Предрачун и пријава за учешће и смештај

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste