Одржани семинари

XII САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, 
ПЛАТЕ И ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОД НАРУЧИОЦА

 

22-24. септембар 2014, хотел "Палисад", Златибор

 

 Предрачун и пријаву учешћа можете преузети овде (pdf)

  

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

   

22. септембар (понедељак) од 14:00 - 18:00

 

• Уводно излагање

• Новине у прописима и текуће активности(Ребаланс буџета РС, Буџетско планирање и финансијско извештавање...)

• Јавна предузећа - обавезе и извештавање(Врсте и начин извршења обавеза јавних предузећа као корисника јавних средстава)

• Правилник о садржају извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине и Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини(Евиденција нефинансијске имовине и посебно непокретности, која је усклађена са Законом о јавној својини)

Одговори на питања

 

23. септембар (уторак) од 10:00 - 14:00

   

• Евиденција родитељског динара у образовању(Правни основ и начин спровођење екскурзија, набавке уџбеника и других ваннаставних активности, са освртом на исплату надокнада/дневница наставницима)

• Закључци и препоруке Државне ревизорске институције, на основу анализе досадашњих извештаја о управљању јавним финансијама на локалном нивоу

• Уредба о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије, Уредба о службеним зградама и пословним просторијама у јавној својини које користе органи Републике Србије и Уредба о поклонима који остају у јавној својини(Коришћење репрезентативних објеката, одржавање непокретности које користе органи РС и поклони који остају у јавној својини, према Закону о јавној својини)

• Плате, накнаде и друга примања запослених у јавном сектору(Утицај измена Закона о раду на примену и промену прописа којим се уређују плате, накнаде и друга примања запослених у јавном сектору)

• Одговори на питања

 

24. септембар (среда) од 10:00 - 12:30

 

• Доношење и садржај интерног акта наручиоца(Одговорност за доношење, начин доношења и поступци примене интерног акта наручиоца)

• Планирање и извршење набавки(Усклађивање и доношење плана набавки, са начином припрема и израда предлога финансијског плана и извршења буџета у складу са Законом о буџетском систему)

Одговори на питања

 

 

 Предрачун и пријаву учешћа можете преузети овде (pdf)

 


ПРЕДАВАЧИ:

  • Душко ПЕЈОВИЋ, врховни државни ревизор,
  • Државна ревизорска институција
  • Светлана РАЖИЋ, руководилац групе у Управи за јавне набавке;
  • мр Весна Нешић, виши саветник;
  • Зоран Килибарда, виши саветник;
  • Дејан Младеновић, самостални саветник;
  • други предавачи, представници државних органа и институција.

   

Услови учешћа

 

Претплатници Рачуноводствене праксе и професионални чланови СРРС

13.900

Остали учесници

19.900

   

Сви учесници у оквиру котизације добијају материјал за семинар

 

Додатне информације: (011) 3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste