Одржани семинари

XIII САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

24-26. септембар 2015, Хотел "Палисад"

    

XIII САВЕТОВАЊЕ 
ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

    

Рационализација броја запослених и плата, измене и допуне Закона о јавним набавкама, примена Закона о платним услугама у јавном сектору, Ново буџетско рачуноводство (очекивана примена МРС ЈС)

    

24. септембар (четвртак) од 10:00 - 14:00
хотел „Палисад" (само јавни сектор)

      
- Нови и прописи у припреми (Закон о максималном броју запослених у јавном сектору; у припреми Закон о платама и другим примањима у јавном сектору, Закон (Уредба) о државном рачуноводству...)
- Сарадња Државне ревизорске институције и интерних ревизора у јавном сектору, са представљањем INTOSAI GOV стандарда
- Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава; Измене и допуне Закона о јавном дугу; Измене и допуне Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Одговори на питања


 

25. септембар (петак) од 09:00 - 14:00
Конгресни центар „Србија" (заједно, јавни и приватни сектор)

   

- Закон о платним услугама, са пратећим прописима
- Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност
- Измене и допуне Закона о ПДВ
- Примена прописа у области радних односа
- Обавезе извештавања јавних предузећа
- Примена Закона о девизном пословању
- Уговори о избегавању двоструког опорезивања
 
 

 


26. септембар (субота) од 09:30 - 12:30
хотел „Палисад" (само јавни сектор)

   

- Измене и допуне Закона о јавним набавкама у циљу усклађености са Директивом ЕУ (Дефиниција наручиоца, набавке на које се закон не примењује, мешовите набавке, једноставнија правила везано за план набавки, негативне референце)
- Програмско планирање и извршење буџета, кроз План (јавних) набавки (Припрема и доношење буџета и финансијских планова и извршење буџета, реализација плана набавки из Закона о јавним набавкама)
- Посебан осврт на поступак заштите права према Закону о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (Одлука о додели уговора достављање, активна легитимација, рокови и начин подношења захтева за заштиту права, такса)
- Одговори на питања
 
 

 

ПРЕДАВАЧИ

   

- Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор
- Тамара Микић, виши саветник у Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
- Зоран Килибарда, виши саветник - уредник рубрике за јавни сектор
- Дејан Младеновић, самостални саветник
- други предавачи, представници државних органа и институција
 
   
Претплатници Рачуноводствене праксе13.900
Остали учесници19.900

  
Овде можете преузети Понуду предрачун за XIII саветовање професионалних рачуновођа буџетског рачуноводства 

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste