Одржани семинари

XIV САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

 

Буџетска инспекција у Закону о инспекцијском надзору, Интерна ревизија, Плате у прелазном периоду, Финансирање локалне самоуправе, Јавне набавке

 

22 - 24. септембар 2016, хотел "Палисад"

 

Програм семинара 

  

22. септембар (четвртак) од 10:00 - 14:00 - хотел „Палисад"

   

Нови и прописи у припреми (Примена Закона о систему плата запослених у јавном сектору и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору; Закон о финансирању локалне самоуправе; Почетак примене МРС ЈС)

Пуна примена Закона о јавним предузећима и начин извештавања; Почетак примене новог Закона о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава

Актуелности у практичној примени прописа (Тромесечно-периодично извештавање; Издавање здравствених књижица; Коришћење приватног возила у службене сврхе; Који корисници јавних средстава су лица из чл. 9. ст. 1 Закона о ПДВ)

Одговори на питања

   

23. септембар (петак) од 09:30 - 13:30 - хотел „Палисад"

   

Интерна финансијска контрола у јавном сектору (Финансијско управљање и контрола; Интерна ревизија у јавном сектору)

Кључни институти и примена Закона о инспекцијском надзору (Праћење стања, процена ризика, план инспекцијског надзора...; Контролне листе Инспектората за рад у области радних односа)

Примена Закона о инспекцијском надзору у буџетској контроли - буџетском и нспекцијском надзору (Однос посебних прописа о буџетској инспекцији: одлуке јединица локалне самоуправе којима се уређује служба буџетске инспекције, Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције и Закон о буџетском систему, и Закона о инспекцијском надзору...; Инспекцијске мере)

Примери контролних листа буџетских инспекција

Одговори на питања

   

24. септембар (субота) од 09:30 - 12:30 - хотел „Палисад"

   

Поступак заштите права са становишта праксе Републичке комисије (Активна легитимација; Благовременост и потпуност захтева)

Новине у планирању јавних набавки (Садржина плана јавних набавки и веза са финансијским планом;  Објављивање плана јавних набавки и нови начин измена плана)

Понуда у поступку јавне набавке (Начин подношења; Правила приликом отварања понуда и њихова  стручна оцена)

Одговори на питања

 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању
  
За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 18 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији
  
Сви учесници саветовања добијају материјал за семинар

 


Прaтећи садржаји Саветовања за кориснике јавних (буџетских) средстава

Програм и пријава за Саветовање за кориснике јавних (буџетских) средстава

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste