Одржани семинари

Вебинар - Утврђивање пореза на имовину за 2021. годину самоопорезивањем

   

организују WEBINAR на тему

 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ за 2021. годину САМООПОРЕЗИВАЊЕМ

 

19. ФЕБРУАР 2021. од 10 часова

 

Обвезници пореза на имовину сваке године, до 31. марта:

- утврђују порез на имовину самоопорезивањем,

- подносе пореску пријаву и

- плаћају разлику утврђеног пореза за прво тромесечје и аконтационо плаћеног пореза.

 

Порез се плаћа не само на право својине, већ и на друга права побројана Законом о порезима на имовину. Стога су лица која воде пословне књиге дужна да правилно одреде за које непокретности су порески обвезници, да правилно утврде пореску основицу и порез, односно да утврде право на пореско ослобођење за оне непокретности за које на то имају право.

 

У том контексту, треба имати у виду измењена "правила опорезивања" извршена изменама закона крајем 2020. године, а посебно правилно разврставање непокретности, како би се пореска основица утврдила по одговарајућој просечној цени у зони. Наиме, са применом од пореза за 2021. уведена је "нова" група непокретности - помоћни објекти, а поједини објекти који се користе за обављање делатности (станови, куће, јавне гараже...) разврставају се у пословне објекте. Измењена је и одредба која одређује које врсте промена на имовини у току пореске године узрокују обавезу подношења нове пореске пријаве. Само за одређене непокретности за које пореска обавеза настане у пореској години основица је набавна вредност.

   

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

Предавач

Љиљана Петровић, експерт за порез на имовину из Министарства финансије

- Опорезивање порезом на имовину:

   - предмет опорезивања;

   - порески обвезник;

   - настанак пореске обавезе;

   - престанак пореске обавезе;

   - пореска основица (тзв. општа и посебна правила, са посебним освртом на
     разврставање непокретности у групе);

   - пореска ослобођења;

   - утврђивање пореза

- Пример утврђивања пореза самоопорезивањем

- Питања и одговори

 

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (http://www.zoom.us/).


Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

 

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_19_feb.pdf

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 18. фебруара) на webinar@irr.co.rs
Број места је ограничен.

Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 18. фебруара.


 

Котизација за webinar износи 7.200 дин. (без ПДВ, огранизатор није у систему ПДВ)
Предрачун за уплату котизације можете преузети овде

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste