Пореска управа објавила Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – Обрасцу ПОПДВ


На сајту Пореске управе (www.purs.gov.rs), у делу Вести, објављена је информација којом Пореска управа обавештава да је на порталу Пореске управе у делу Правна лица и Предузетници, у секцији Корисничка упутства, постављено Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ - Обрасцу  ПОПДВ.   


Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ - Обрасцу  ПОПДВ може се преузети са следећег линка:


http://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_14824/Korisnicko%20uputstvo%20POPDV.pdf


Подсећамо, одредбом члана 50а Закона о порезу на додату вредност прописана је обавеза подношења прегледа обрачуна ПДВ уз пореску пријаву. На основу овлашћења садржаног у одредби члана 46. став 2. Закона о порезу на додату вредност донет је Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гласник РС", број 90/17 и 119/17), који се примењује од 1. јула 2018. године, а којим су ближе уређена предметна питања.


На основу података из евиденције о ПДВ, обвезник ПДВ за сваки порески период сачињава преглед обрачуна ПДВ на Обрасцу ПОПДВ (на основу којег се исказују подаци у пореској пријави ПДВ), који се подноси искључиво електронским путем, преко портала Пореске управе.


Преглед обрачуна ПДВ - Образац ПОПДВ подносиће се уз пореску пријаву ПДВ од 1. јула 2018. године, што значи почев од пореског периода јул 2018. године, односно јул-септембар 2018. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste