На промет услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације ПДВ се обрачунава и плаћа по општој стопи од 18%

У Рачуноводственој пракси, бр. 20/07, стр. 90, указали смо на то да је одредбом члана 4. став 1. тачка 13) Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", број 91/05), прописано да ветеринарска делатност обухвата послове дезинфекције, дезинсекције, дератизације, дезодоризације и деконтаминације.  

С обзиром на то да се промет ветеринарских услуга опорезује по општој стоппи ПДВ од 18%, произилази да се промет услуга дезинфекције, дезинсекције, дератизације, дезодоризације и деконтаминације, такође опорезује по општој стопи ПДВ од 18%. Ово је битно због тога што се од почетка примене прописа о ПДВ промет ових услуга сматрао услугама из области здравствене заштите за које је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза.  

У међувремену, Министарство финансија издало је мишљење бр. 413-00-14030/2007-04, од 7.11.2007., које цитирамо у наставку:  

Одредбом члана 3. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05 и 61/07 - у даљем тексту: Закон) прописано је, да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику. 

Промет услуга, у смислу овог закона, су сви послови и радње у оквиру обављања делатности који нису промет добара из члана 4, овог закона (одредба члана 5. став 1. Закона). 

Према одредби члана 23. став 1. Закона, општа стопа ПДВ за опорезиви промет добара и услуга или увоз добара износи 18%. 

Према одредби члана 4. став 1. тачка 13) Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", број 91/05), ветеринарска делатност, у смислу овог закона, обухвата послове дезинфекције, дезинсекције, дератизације, дезодоризације и деконтаминације. 

Одредбом члана 116. став 1. Закона о ветеринарству прописано је, да дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију могу да обављају привредно друштво односно друго правно лице и предузетник ако у погледу одговарајућих стручних радника. опреме и средстава испуњавају услове, које ближе прописује министар. 

У складу са наведеним законским одредбама, обвезник ПДВ који врши промет ветеринарских услуга - услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације, дужан је да на накнаду за извршени промет ових услуга обрачуна ПДВ по општој пореској стопи од 18% и да обрачунати ПДВ плати у складу са Законом, с обзиром да за промет ових услуга Законом није прописано пореско ослобођење. 

Према томе, обвезници ПДВ који се баве прометом наведених услуга дужни су да обрачунавају ПДВ по општој стопи од 18%. Општа стопа се примењује у свим случајевима пружања ових услуга, независно од тога ко их пружа и коме су услуге пружене.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste