Према Мишљењу МФ, расхододовање (уништавање) основних средстава која имају тржишну вредност представља промет који је опорезив ПДВ

   

У вези са расходовањем опреме, у наставку цитирамо извод из најновијег мишљења Министарства финансија, бр. 413-00-1323/2007-04 29.10.2007:

 

Отпис (расход) основних средстава који се врши у складу са прописима којима се уређује рачуноводство, а који се односе на амортизацију основних средстава, није предмет опорезивања ПДВ. Међутим, ако се тако отписана (расходована) основна средства уступају, тј. дају без накнаде, при чемује набавка тих средстава извршена до 31. децембра 2004. године, ПДВ се обрачунава и плаћа по општој стопи ПДВ од 18% на основицу коју чини набавна цена, односно цена коштања добара у моменту промета у коју није укључен ПДВ (члан 18. ст. 1. и 2. Закона).

    

Када обвезник ПДВ врши промет без накнаде отписаних (расходованих) средстава набављених од 1. јануара 2005. године, ПДВ се обрачунава и плаћа по стопи од 18%, под условом да је обвезник ПДВ - поклонодавац остварио право на одбитак претходног пореза, тј. право да ПДВ обрачунат у претходној фази промета на та добра (при набавци основних средстава) одбије од ПДВ који дугује у потпуности или сразмерно. У том случају, основица за обрачун ПДВ утврђује се у складу са одредбама члана 18. ст. 1. и 2. Закона.

 

Такође, на уништена расходована основна средства ПДВ се обрачунава и плаћа по општој стопи ПДВ од 18%. Основицу за обрачун ПДВ чини набавна цена тих или сличних добара утврђена у складу са чланом 18. ст. 1. и 2. Закона, при чему напомињемо, да Законом и подзаконским прописима није прописана обавеза обавештавања пореског органа о уништавању расходованих основних средстава.

    

Набавном ценом, као основицом за обрачун ПДВ, сматра се цена по којој се таква добра, у конкретном случају расходована основна средства, могу набавити на тржишту у моменту промета без накнаде, која не садржи ПДВ, а коју утврђује обвезник ПДВ на основу објективних критеријума.

  

На основу цитираног мишљења истичемо следеће:

 

отпис основних средстава по основу амортизације није предмет опорезивања ПДВ;

продаја отписаних (расходованих) основних средстава предмет је опорезивања ПДВ. Пореска основица је једнака износу накнаде коју обвезник прима или треба да прими;

давање без накнаде отписаних (расходованих) основних средстава предмет је опорезивања, уколико је обвезник ПДВ при набавци остварио право на одбитак претходног пореза;

уништавање отписаних (расходованих) основних средстава предмет је опорезивања, уколико је обвезник ПДВ при набавци остварио право на одбитак претходног пореза;

у случају промета без накнаде и уништавања отписаних (расходованих) основних средстава, ПДВ се обрачунава на основицу коју чини цена по којој се могу набавити на тржишту таква средства, у стању у којем се налазе у моменту уништавања, односно давања без накнаде. То значи да ПДВ не треба обрачунавати на набавну цену новог средства, већ на процењену тржишну вредност расходованог основног средства, уколико она постоји;

обвезник ПДВ нема обавезу да обавештава надлежни порески орган о уништавању расходованих основних средстава.   


АРХИВА ВЕСТИ

ereste