Услови и начин пријема, контроле и обраде финансијских извештаја

На основу овлашћења из члана 34. Закона о рачуноводству и ревизији (" Сл. гласник РС", бр. 46/06), гувернер Народне банке Србије донео је Одлуку о ближим условима и начину пријема, контроле и обраде финансијских извештаја и давања података из тих извештаја (Сл. гласник РС, бр. 129/07, у даљем тексту: Одлука).

 

У Рачуноводственој пракси, бр. 2-3/08, која је у приреми, биће објављено детаљно упутство Народне банке Србије о условима и начину пријема, контроле и обраде финансијских извештаја за 2007. годину, а у наставку ове информације преносимо само најзначајније.

 

Пријем и обрада финансијских извештаја за 2007. годину вршиће се према новој Одлуци НБС која прецизније дефинише смисао контроле финансијских извештаја у Народној банци Србије и уводи одређене техничке иновације у комуникацији са обвезницима, које се огледају у измени садржине документације уз финансијски извештај, начину потврђивања исправности, ограничавању могућности за накнадне измене података и сл., а све у циљу остваривања вишег квалитета финансијског извештавања.

 

Једна од новина коју прописује Одлука је да обвезник доставља финансијски извештај Народној банци Србије у једном примерку (уместо у два како је раније било прописано) што важи и за финансијске извештаје у писменој форми и за штампане примерке финансијског извештаја у електронској форми. По обављеној формалној, рачунској и логичкој контроли финансијских извештаја за 2007. годину у Народној банци Србије, обвезницима који су предали исправне финансијске извештаје доставља се Потврда о пријему финансијског извештаја . Преглед исказаних позиција из финансијског извештаја, који Потврда садржи, обвезник може чувати (у смислу члана 23. Закона), као свој оригинални финансијски извештај.

 

Изузетак је прописан само за ванредни финансијски извештај, који се доставља као и до сада - у два примерка, од којих се после извршеног пријема и контроле у Народној банци Србије, обвезнику враћа један, оверени примерак.

 

Као и прошле године, Народна банка Србије врши пријем финансијских извештаја за 2007. годину који су достављени поштом на поштанске фахове, односно адресу наведену у Одлуци НБС.

 

Одобрени финансијски извештаји у електронској или писменој форми достављају се поштом, препорученом поштанском пошиљком, на адресу: Народна банка Србије, 21101 Нови Сад, поштански фах:

 

- за мале обвезнике, у електронској форми - 1000;
- за велике и средње обвезнике, и у писменој и у електронској форми - 2000;
- за мала привредна друштва, задруге и огранке страних правних лица, у писменој форми - 3000;
- за предузетнике, у писменој форми - 4000;
- за мала друга правна лица, у писменој форми - 5000.

 

 

Финансијски извештаји за 2007. годину достављају се Народној банци Србије у роковима прописаним чл. 31. Закона, као што је дато у следећем прегледу:

 

С обзиром на то да је 2008. преступна година, финансијске извештаје за 2007. годину правна лица и предузетници дужни су да доставе на прописаним обрасцима најкасније до 29. фебруара 2008. године .

 

РОКОВИ
за достављање финансијских извештаја за 2007. годину

 

Врста финансијског извештаја

Најкасније до:

1. ОДОБРЕНИ финансијски извештај

29.02.2008.

2. Консолидовани финансијски извештај

30.04.2008.

3. Усвојени ГОДИШЊИ финансијски извештај

30.09.2008.

4. Усвојени консолидовани финансијски извештај

31.10.2008.

 

Доказ о уплати накнаде за пријем и обраду финансијског извештаја (копија налога за уплату или уплатнице, извод са рачуна код банке или потврда коју издаје банка на захтев клијента) ; пријем и обрада финансијских извештаја за 2007. годину су бесплатни за све обвезнике који доставе финансијски извештај у електронској форми, што значи да уплату врше и доказ подносе само обвезници који доставе финансијски извештај у писменој форми.

 

Преглед износа накнаде са позивом на број:

 

 

Накнада за
пријем и обраду
ФИ

ИЗНОС

ПОЗИВ НА БРОЈ

1.

Одобрени финансијски извештај обвезника разврстаног у велико или средње правно лице или консолидовани финансијски извештај

2.400 динара по извештају

9-171001- ЈМБ обвезника

2.

Одобрени финансијски извештај обвезника разврстаног у мало правно лице

1.200 динара по извештају

9-171002- ЈМБ обвезника

3.

Одобрени финансијских извештај за друго правно лице (велико, средње или мало)

800 динара по извештају

9-171003- ЈМБ обвезника

   

Према томе, као и прошле године, обвезници који доставе финансијски извештај у електронској форми не плаћају накнаду .

 

Напомињемо да ће на предстојећим семинарима о годишњем финансијском извештају, који се одржавају у периоду од 21. јануара до 1. фебруара 2008., учесници моћи да преузму CD са апликацијом Народне банке Србије за унос и контролу података у обрасцима финансијског извештаја.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste