Обавеза предузетника да до 15. фебруара 2008. доставе НБС обавештење о начину вођења пословних књига

Обавеза састављања финансијских извештаја у складу са Законом о рачуноводству и ревизији односи се и на предузетнике који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства. С обзиром на то да предузетници имају могућност избора начина вођења пословних књига (по систему простог или двојног књиговодства), прописано је да су предузетници који су се определили за вођење пословних књига по систему двојног књиговодства, дужни о томе да обавесте Народну банку Србије пре рока за састављање финансијских извештаја.

 

Према новој Одлуци о ближим условима и начину пријема, контроле и обраде финансијских извештаја и давању податка из тих извештаја („Службени гласник РС" бр. 129/07 - у даљем тексту: Одлука НБС ), обавеза достављања обавештења о начину вођења пословних књига предузетника односи се само на предузетнике који су у 2007. години почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, што значи да се не налазе у евиденцији обвезника.

 

За разлику од претходних година, када се подразумевало да обвезници сваке године достављају обавештење, према упутству Народне банке Србије које ће бити објављено у Рачуноводственој пракси, бр. 2-3/08, обавештење не треба да достављају предузетници који су га доставили Народној банци раније, за 2006. годину.

 

Обавештење се доставља у виду дописа на адресу Народна банка Србије - Одсек за пријем финансијских извештаја и бонитет, Нови Сад, Васе Стајића 22.

 

Крајњи рок за достављање обавештења је 15. фебруар 2008. године.


Образац обавештења може се преузети овде.

АРХИВА ВЕСТИ

ereste