Актуелна питања у вези са пописом добара обвезника који престају да обрачунавају ПДВ од 1. јануара 2008.

Прописе о ПДВ на крају 2007. године обележио је попис обвезника ПДВ који према Закону о изменама и допунама Закон о ПДВ ("Сл. гласник РС", бр. 61/07) престају да обрачунавају ПДВ од 1. јануара 2008. године, односно имају обавезу да утврде и плате износ искоришћеног претходног пореза, садржаног у залихама и другим добрима.

    

Сва објашњења која су била потребна за правилно спровођење ове законске обавезе дата су у написима објављеним у РП, бр. 21, 22-23 и 24/07. У међувремену, Министарство финансија објавило је неколико мишљења која само представљају потврду онога што је већ писано у Рачуноводственој пракси . Због актуелности ове теме почетком 2008. године још једном истичемо питања о којима је Министарство финансија објавило мишљења.

    

Напомињемо да ће мишљења у целини бити објављена у РП број 2-3/08, а у наставку ће бити цитирани само њихови делови.

1. Обвезници ПДВ могу да поднесу нову евиденциону пријаву до 15. јануара 2008, али то не доводи до престанка обавезе пописа залиха добара и утврђивања износа оствареног одбитка претходног пореза

    

Као што је писано у поменутим написима из претходних бројева РП, обвезници ПДВ који у току 2007. године остваре укупан промет мањи од 2.000.000 динара, евентуално могу да наставе да обрачунавају ПДВ и после 1. јануара 2008. године, уколико се определе да искористе могућност прописану одредбом члана 33. став 3. Закона о ПДВ. Према тој одредби, мали обвезник, који је у претходних 12 месеци остварио или процењује да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 2.000.000 динара, може се определити за обавезу плаћања ПДВ на почетку календарске године, подношењем евиденционе пријаве надлежном пореском органу, најкасније до 15. јануара текуће године.

    

То значи да би обвезник ПДВ, који је у 2007. години остварио укупан промет мањи од 2.000.000 динара, уколико жели да настави да обрачунава и плаћа ПДВ и после 1. јануара 2008. године, требало да поднесе нову евиденциону пријаву најкасније до 15. јануара 2008. године. У евиденционој пријави би требало да наведе да процењује да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 2.000.000 динара, тако што би у поље 2.4. Обрасца ЕППДВ уписао би износ од најмање 2.000.001 динара.

    

Међутим, добровољно подношење нове евиденционе пријаве не ослобађа обвезника обавезе пописа добара и плаћања утврђеног износа искоришћеног одбитка претходног пореза.

МФ, бр. 413-00-1744/2007-04, од 21.12.2007.

    

Међутим, ако лица којима престаје обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ у складу са одредбом члана 25. Закона о изменама и допунама Закона, процене да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет добара и услуга већи од 2.000.000 динара, у том случају могу да се, у складу са одредбом члана 33. став 3. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05 и 61/07 - Закон), која се примењује од 1.01.2008. године, на почетку календарске године определе за обавезу плаћања ПДВ подношењем евиденционе пријаве надлежном пореском органу најкасније до 15.01.2008. године. При томе напомињемо, да подношење евиденционе пријаве у складу са одредбом члана 33. став 3. Закона не доводи до престанка обавеза прописаних одредбама члана 27. Закона о изменама и допунама Закона (попис залиха добара, утврђивање износа оствареног одбитка претходног пореза и др.).

    

Уколико обвезник који се бави прометом на мало, односно има обавезу евидентирања промета преко фискалне касе, поднесе нову евиденциону пријаву до 15. јануара и у њој као почетак обављања ПДВ активности наведе 1. јануар 2008. године, нема обавезу мењања ознаке пореске стопе у меморији фискалне касе, јер практично нема прекида у обрачуну ПДВ.

2. Накнада за промет добара и услуга чије је место промета ван територије Републике Србије не урачунава се у износ укупног промета добара и услуга

    

Као што је писано у РП, бр. 24/07. стр. 15, промет добара и услуга који није предмет опорезивања ПДВ и испоруке добара и услуга за које је чланом 6. Закона о ПДВ прописано да се не сматрају прометом, не укључују се у одређивање укупног промета добара и услуга.

    

При том, посебно напомињемо да обвезници ПДВ морају да праве разлику између промета који није предмет опорезивања у односу на промет који је ослобођен ПДВ, са или без права на одбитак претходног пореза. Ове две врсте промета имају потпуно различит третман. На пример, промет који према одредбама чл. 3. и 12. Закона о ПДВ није предмет опорезивања због тога што се сматра да није извршен на територији Републике Србије никада се не исказује у пореској пријави на Обрасцу ПППДВ. Са друге стране, промет за који је прописано пореско ослобођење обавезно се исказује у пореској пријави (поља 001 и 002 Обрасца ПППДВ).

МФ, бр. 413-00-1744/2007-04, од 21.12.2007.

    

Накнада за промет услуга чије место промета је у складу са одредбама члана 12. Закона ван територије Републике Србије не урачунава се у износ укупног промета добара и услуга на основу којег лице може да се определи за обавезу плаћања ПДВ у складу са чланом 33. Закона, односно на основу којег постоји обавеза евидентирања у систему ПДВ у складу са чланом 38. Закона, с обзиром на то да се ради о накнади за промет који није предмет опорезивања ПДВ, сходно одредби члана 3. Закона.

    

Дакле, промет као што је нпр. извоз добара, активно оплемењивање и др. јесте предмет опорезивања, јер место промета, у смислу члана 11. Закона о ПДВ јесте Република Србије, али под одређеним условима обвезник ПДВ може да оствари право на пореско ослобођење. Са друге стране, када се за неки промет сматра да није извршен у Републици Србији, у смислу Закона о ПДВ, нпр. промет консултантских услуга или услуга економске пропаганде, пружених страном лицу, онда тај промет није предмет опорезивања без било каквих додатних услова.

 

Пример: Обвезник ПДВ је у 2007. години извршио следеће врсте промета:

Ред. бр.

Опис

Износ

1)

Извоз добара

1.200.000

2)

Консултантске услуге пружене страним лицима

1.700.000

3)

Реекспорт (набавка добара у иностранству и продаја добара у иностранству)

3.000.000

4)

Превозне услуге у вези са увозом добара од границе Републике Србије до места одредишта

300.000

5)

Превозне услуге од места полазишта у иностранству до границе Републике Србије

600.000

6)

Укупан промет у рачуноводствено-финансијском смислу (ред. бр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

6.800.000

7)

Укупан промет у смислу Закона о ПДВ (ред. бр. 1 + 4)

1.500.000

 

Према томе, обавезник из нашег примера био би дужан да спроведе попис добара и утврди износ оствареног одбитка претходног пореза, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ПДВ.

3. Обвезници ПДВ који не остваре укупан промет у 2007. години већи од 2.000.000 динара имају обавезу пописа, независно од тога да ли су обављали делатност током целе 2007. године

   

Као што је писано у претходним бројевима РП, обвезници ПДВ, који су обављали делатност, односно били регистровани као привредни субјекти током читаве 2007. године, укупан промет од којег ће зависити њихов статус у систему ПДВ утврђују за период од 1. јануара 2007. године до 31. децембра 2007. године.

    

Са друге стране, обвезници ПДВ који су обављање делатности започели у току 2007. године, укупан промет у 2007. години ће утврђивати за период од датума почетка обављања делатности у 2007. години до 31. децембра 2007. године.

    

У оба случаја примењује се јединствени критеријум од 2.000.000 динара, без могућности утврђивања мањих износа нпр. сразмерно броју месеци пословања у току 2007. године. То значи да обвезник ПДВ који је започео да обавља делатност крајем 2007. године, има обавезу пописа добара и плаћања износа искоришћеног одбитка претходног пореза садржаног у залихама, уколико до краја 2007. године не оствари укупан промет већи од 2.000.000 динара.

МФ, бр. 413-00-1846/2007-04, од 27.12.2007.

    

У складу са наведеним законским одредбама, обвезници ПДВ који на дан 31. децембра 2007. године не буду остварили укупан промет добара и услуга у претходних 12 месеци, тј. у 2007. години већи од 2.000.000 динара, као и обвезници који на дан 31. децембра 2007. године буду остварили укупан промет добара и услуга у претходних 12 месеци, тј. у 2007. години већи од 2.000.000 а мањи од 4.000.000 динара а који се не определе за обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ у складу са чланом 26. став 1. Закона о изменама и допунама Закона, од 1. јануара 2008. године не обрачунавају и не плаћају ПДВ, независно од тога да ли су обављали делатност током целе 2007. године.

4. У укупан промет добара и услуга у 2007. години урачунава се и промет добара и услуга, остварен у периоду у којем ова лица нису имала обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ.

    

У РП, бр. 24/07 дат је следећи одговор на питање:

   

Питање: Да ли се у одређивање укупног промета добара и услуга оствареног у 2007. години укључује и промет из периода пре уласка у систем ПДВ, у случају лица евидентираних као обвезници ПДВ у току 2007. године?

   

Обвезник ПДВ поднео је евиденциону пријаву у септембру 2007. године, јер је у претходних 12 месеци остварио укупан промет преко 2.000.000 динара. У периоду од евидентирања за обвезника ПДВ (септембар) до 31. децембра 2007. године укупан промет добара и услуга је мањи од 2.000.000 динара. Међутим, укупан промет добара и услуга у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2007. је преко 2.000.000 динара.

   

Суштина овог питања је да ли се у одређивање укупног промета добара и услуга укључује само промет од момента евидентирања обвезника ПДВ или укупан промет добара и услуга остварен у 2007. години, који обухвата и промет пре и промет након уласка у систем ПДВ.

   

С обзиром на то да другачије није прописано, према нашем мишљењу, укупан промет добара и услуга утврђује се на основу укупног промета оствареног од 1. јануара до 31. децембра 2007. године, независно од тога што је конкретно лице регистровано као обвезник ПДВ у току 2007. године.

МФ, бр. 413-00-1846/2007-04, од 27.12.2007.

   

За обвезнике за које је, у складу са одредбом члана 38. став 1. Закона, настала обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ у току 2007. године, у укупан промет добара и услуга у 2007. години урачунава се и промет добара и услуга, остварен у периоду у којем ова лица нису имала обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ .

    

За обвезнике ПДВ који су у 2007. години отпочели да обављају делатност (нпр. новоосновани привредни субјекти), а који су се на почетку обављања делатности определили за обавезу плаћања ПДВ подношењем евиденционе пријаве надлежном пореском органу, у укупан промет добара и услуга у 2007. години урачунава се промет остварен почев од дана када су отпочели са обављањем делатности.

5. Алат и инвентар при чијој је набавци обвезник остварио право на одбитак претходног пореза, а који се приликом набавке у целини отписују на терет трошкова пословања, нису предмет пописа, независно од тога да ли су ова добра набављена пре или после 8.07.2007.
    
МФ, бр. 413-00- 1753/2007-04, од 21.12.2007.

    

Одредбом члана 5. став 1. Правилника прописано је да се у пописну листу за добра из члана 2. тачка 3) овог правилника уносе подаци о добрима која се не сматрају залихама добара из члана 3. став 1. овог правилника, нити опремом за вршење делатности, у смислу члана 2. став 1. Правилника о утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и о начину спровођења исправке одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности ("Службени гласник РС", 67/05), набављеним од 08.07.2007. године.

    

У складу са наведеним законским и подзаконским одредбама, предмет пописа залиха добара из члана 27. став 1. Закона нису алат и инвентар при чијој је набавци обвезник остварио право на одбитак претходног пореза, а који се приликом набавке у целини отписују на терет трошкова пословања, независно од тога да ли су ова добра набављена пре или после 08.07.2007. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste