Усклађени неопорезиви износи из Закона о порезу на доходак грађана који се примењују од 1. фебруара 2008.

Осим усклађивања износа који се изузима из основице за порез на зараде, од 1. фебруара 2008. године примењују се усклађени динарски износи који се односе на следеће:

 

- примања изузета из дохотка за опорезивање (из члана 9. Закона),

- примања ослобођена пореза на зараде (из члана 18. Закона),

- премију добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања (из члана 21а. Закона),

- износ појединачног добитка од игре на срећу, на који се не плаћа порез на доходак грађана.

 

 

 

Р.бр.

Опис

Неопорезиви износи у динарима

који се примењују од 1. фебруара 2008.

који су се примењивали до 31. јануара 2008.

1

2

3

4

I

Неопорезиви износи из члана 9. став 1.

 

 

1.

Помоћ у случају смрт и запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника - тачка 9)

38.535

35.000

2.

Стипендије и кредити ученика и студената - тачка 12)

 6.606

6.000

3.

Накнада за исхрану - хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт - тачка 13)

 5.505

5.000

II

Неопорезиви износ и из члана 18. став 1.

 

 

1.

Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају - тачка 1)

 2.202

2.000

2

Дневница за службено путовање у земљи - тачка 2)

 1.321

1.200

3.

Накнада трошкова превоза на службеном путовању сопственим возилом - тачка 4)

 3.853

3.500

4.

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице - тачка 5)

  22.020

20.000

5.

Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божић а - тачка 6)

 5.505

5.000

6.

Јубиларна награда запосленима, у складу са законом којим се уређује рад - тачка 7)

 11.010

10.000

III

Неопорезиви износ из члана 21а

 

 

1.

Премија добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

 3.303

3.000

IV

Неопорезиви износ из члана 83. став 5.

 

 

1.

Појединачно остварени добитак од игара на срећу

 16.515

15.000

 

 

Напомена: Усклађени неопорезиви износи из ове табеле примењују се на све исплате које се врше после 1. фебруара 2008 . године, независно од месеца за који је вршена исплата.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste