Од 1. фебруара примењује се усклађени неопорезиви износ који се изузима из основице за обрачун пореза на зараде

Према члану 12а Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, ... и 10/07 - у наставку текста: Закон), неопорезиви износи се усклађују годишње, стопом раста цена на мало у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

 

Усклађене неопорезиве динарске износе објављује Влада Републике Србије, а примењују се од првог дана наредног месеца по објављивању тих износа.

 

Према објављеном податку Републичког завода за статистику, стопа раста цена на мало у 2007. години остварена је са 10,1%. Према том податку, Влада Републике Србије је на седници од 17. јануара 2008. године утврдила усклађене динарске неопорезиве износе који се, у складу са Законом о порезу на доходак грађана, изузимају из опорезивања зарада и других примања.

 

Усклађени неопорезиви износи биће објављени у наредном броју "Сл. гласника РС", а примењују се од 1. фебруара 2008. године.

 

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС КОЈИ СЕ УМАЊУЈЕ ИЗ БРУТО ЗАРАДЕ КАО ОСНОВИЦЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА (досадашњи 5.050 динара), УСКЛАЂЕН ЈЕ И ОД 1. ФЕБРУАРА 2008. ГОДИНЕ ИЗНОСИ 5.560 ДИНАРА.

 

Усклађени неопорезиви износи примењују се на све исплате зарада које се врше после 1. фебруара, без обзира на месец за који је вршена исплата, осим за заостале исплате зарада за месеце пре децембра 2006. године, на које се примењује обрачун пореза по старим прописима, а то је стопа пореза од 14%, без умањења неопорезивог износа из зараде.

 

Неопорезиви износ од 5.560 динара умањује се из зараде за опорезивање месечно, у пуном износу за запосленог који ради пуно радно време.

 

За запосленог који ради непуно радно време, умањење неопорезивог износа из зараде сразмерно је радном времену тог запосленог у односу на пуно радно време.

 

О примени усклађеног неопорезивог износа из зараде од 5.560 динара, који се примењује од 1. фебруара 2008. године, са формулама за прерачун нето зараде у бруто зараду и примерима обрачуна пореза и доприноса, биће писано опширније у Рачуноводственој пракси бр. 6/08, који се налази у припреми.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste