Утврђени су неопорезиви износи за које се умањује опорезиви годишњи доходак физичког лица

У "Службеном гласнику РС" број 8/08, Републички завод за статистику објавио је податак да просечна годишња зарада у Републици Србији за 2007. годину износи 464.928 динара.

 

Просечна годишња зарада у Републици Србији користи се, сагласно одредби члана 87. став 1. Закона о порезу на доходак грађана, као основ за утврђивање:

 

- неопорезивог износа за који се умањује остварени доходак физичког лица;

- обрачунске величине за примену одговарајуће пореске стопе на основицу за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана; и

- за утвђивање личних одбитака за пореског обвезника и за издржаваног члана породице.

 

1. Неопорезиви износи

 

Према одредби члана 87. Закона физичка лица - резиденти плаћају годишњи порез на доходак грађана на остварени доходак преко троструког износа просечне годишње зараде по запосленом у Републици Србији а странци резиденти запослени код резидентног лица или у сталној пословној јединици нерезидентног лица и резиденти упућени у иностранство ради обављања послова за резидентно правно лице из члана 17. овог закона преко петоструког износа просечне годишње зараде по запосленом у Републици Србији.

   

Према томе неопорезиви износ дохотка је:

  

- за физичко лице резидент 1.394.784 динара;

- за странца резидента и за резидента упућеног у иностранство 2.324.640 динара.

   

2 . Лични одбици

 

Према одредби члана 88. Закона опорезив доходак из члана 87., утврђен као разлика између оствареног дохотка физичког лица и неопорезивог износа, умањује се за личне одбитке који износе:

 

- за пореског обвезника 40% од просечне годишње зараде односно 185.971 динар;

- за издржаваног члана породице 15% од просечне годишње зараде односно 69.739 динара.

   

3. Обрачунске величине за примену одговарајуће пореске стопе

 

Према одредби члана 89. Закона годишњи порез на доходак грађана плаћа се:

 

1) по стопи од 10% ако је:

 

- Физичко лице - резидент остварио доходак за опорезивање у износу до шестоструке годишње зараде односно у износу до 2.789.568 динара;

- Физичко лице - странац резидент и резидент упућен у иностранство остварио доходак за опорезивање у износу до осмоструке годишње зараде односно у износу до 3.719.424 динара.

 

2) по стопи од 15% ако је:

 

- Физичко лице - резидент остварио доходак за опорезивање у износу преко шестоструке годишње зараде односно у износу преко 2.789.568 динара, на износ преко 2.789.568 динара;

- Физичко лице - странац резидент и резидент упућен у иностранство остварио доходак за опорезивање у износу преко осмоструке годишње зараде односно у износу преко 3.719.424 динара, на износ преко 3.719.424 динара.

 

4. Приходи који се опорезују

 

Одредбом члана 87. Закона прописано је да су предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана зарада и опорезиви приходи таксативно наведени у ставу 1. тач. 1) до 9).

   

Као зарада у смислу тачке 1) става 1. овог члана сматра се остварена зарада из члана 13. став 1. 14. 14а и 14б умањена за износ из члана 15а став 2. који се примењивао у 2007. години (5.000 односно 5.050 динара). То је износ који је у обрасцу ППП исказан као опорезив приход од зараде.

    

Зарада и опорезиви приходи из става 4. овог члана умањују се према ставу 5. за износ пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање плаћених у Републици на терет физичког лица које је остварило зараду, односно опорезиве приходе, а сви остали приходи који су предмет опорезивања годишњим порезом умањују се за порез плаћен на те приходе у Републици.

 

Како су ставом 4. таксативно наведени приходи који су предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана, може се извести закључак да се годишњим порезом на доходак грађана не опорезују приходи од:

 

- пољопривреде и шумарства;

- капитала;

- капиталних добитака; и од

- добитака од игара на срећу    

 

5. Подношење годишње пријаве

 

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана подноси се на обрасцу ППДГ-5 који је прописан чланом 6. Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана, најкасније до 17. марта 2008. године (јер 15. март пада у суботу).

 

О опорезивању годишњим порезом на доходак грађана, са практичним примерима написан је текст у Рачуноводственој пракси број 6/08


АРХИВА ВЕСТИ

ereste