НОВA УСЛУГA - Едукација запослених за практичну примену МСФИ и примену пореских прописа

ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ О ПРАКТИЧНОЈ ПРИМЕНИ МСФИ

 

Члан 49.
Закона о раду

Послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усaвршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада. Запослени је дужан да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад.

Савез рачуновођа и ревизора Србије, у сарадњи са повезаним правним лицима, а у складу са потребама тржишта, развија нову врсту услуге у оквиру које заинтересованим привредним субјектима нуди организовање интерних семинара затвореног типа прилагођених специфичним потребама конкретног наручиоца.

    

Циљ семинара су едукација и стручно оспособљавање запослених за непосредну примену Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) приликом рачуноводственог обухватања пословних трансакција које настају на нивоу конкретног привредног субјекта.

 

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА: Предавања су прилагођена потребама наручиоца, у зависности од делатности коју обавља и специфичности окружења у којем послује. У оквиру семинара, а на основу конкретних података сваког наручиоца, између осталог, нудимо следеће:

  

1) израчунавање одложеног пореза;
2) утврђивање резервисања за отпрменине;
3) рачуноводствено евидентирање ефеката процене фер вредности;
4) утврђивање трошкова позајмљивања који се могу капитализовати;
5) инструкције у вези са састављањем консолидованих финансијских извештаја;
6) инструкције у вези са статусним променама;
7) рачуноводствено евидентирање хартија од вредности; и
8) друго, у складу са потребама наручиоца.

   

ЛИТЕРАТУРА: основну литературу представља приручник: Практична примена МСФИ у Републици Србији, издање септембар 2008; обим 1.100 страница. Сви полазници семинара добијају наведени приручник.

 

ПРЕДАВАЧИ: Одговорни уредник и саветници из редакције Рачуноводствене праксе, са вишегодишњим искуством у примени и предавањима из области МСФИ, аутори бројних текстова и приручника у којима је објашњена практична примена МСФИ у Републици Србији.

 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА: Просторије наручиоца или просторије Савеза РР Србије, Његошева 19.

 

НАКНАДА: Утврђује се непосредном погодбом, а зависиће од броја полазника, обухватности семинара коју захтева наручилац и дужине трајања едукације.

 

КОНТАКТ: 011 - 33 45 429, 33 45 007, E-mail: tatic@srrs.org.yu


 

ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ О ПРИМЕНИ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА

  

Савез рачуновођа и ревизора Србије, у сарадњи са повезаним правним лицима, а у складу са потребама тржишта, развија нову врсту услуге у оквиру које заинтересованим привредним субјектима нуди организовање интерних семинара затвореног типа прилагођених специфичним потребама конкретног наручиоца.

   

Циљ семинара је едукација и стручно оспособљавање запослених за непосредну примену следећих пореских прописа:

 

1) Закона о порезу на додату вредност;
2) Закона о порезима на имовину;
3) Закона о порезу на добит предузећа;
4) Закона о порезу на доходак грађана;
5) Закона о пореском поступку и пореској администрацији;
6) Међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања;
7) oсталих јавних прихода (акцизе, таксе и др.)

   

ЛИТЕРАТУРА: Приручници за примену пореских прописа

 

Квалитетна стручна литература и предавачи са вишегодишњим искуством гарантују успешну обуку и развој запослених

   

ПРЕДАВАЧИ: Одговорни уредник и саветници из редакције Рачуноводствене праксе, са вишегодишњим искуством у примени и предавањима из области МСФИ, аутори бројних текстова и приручника у којима је објашњена примена пореских прописа у пракси.

 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА: Просторије наручиоца или просторије Савеза РР Србије, Његошева 19.

 

НАКНАДА: Утврђује се непосредном погодбом, а зависиће од броја полазника, обухватности семинара коју захтева наручилац и дужине трајања едукације.

 

КОНТАКТ: 011 - 33 45 429, 33 45 007, E-mail: tatic@srrs.org.yu

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste