Информација о брисању из евиденције обвезника ПДВ

Као што је најављено у претходна два броја Рачуноводствене праксе, непосредно уочи краја текуће године, министар финансија донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ (у наставку текста: Правилник).

 

Правилник  je објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 120/08, а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

После члана 7. додат је нови члан, који гласи: 

 

Члан 7а.

 

Надлежни порески орган извршиће брисање обвезника из евиденције за ПДВ по службеној дужности, а по спроведеном поступку, у складу са чланом 39. став 2. Закона, ако је обвезник у претходној календарској години остварио укупан промет у износу мањем од 2.000.000 динара, о чему издаје потврду.

 

За обвезника ПДВ из члана 38. став 2. Закона, који није обављао делатност током целе календарске године у којој се евидентирао за обавезу плаћања ПДВ, износ укупног промета утврђује се сразмерно периоду обављања делатности.

 

Изузетно од става 1. овог члана, обвезници ПДВ из члана 33. став 3. и члана 34. став 5. Закона брисаће се из евиденције обвезника за ПДВ по истеку две календарске године у којима имају обавезу плаћања ПДВ, сагласно члану 33. став 4. и члану 34. став 6. Закона, ако у другој календарској години остваре промет у укупном износу мањем од 2.000.000 динара.

 

1. БРИСАЊЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБВЕЗНИКА ПДВ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, А ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ

 

Први став цитираног члана односи се на обвезнике ПДВ који утврде да у току 2008. године нису остварили укупан промет добара и услуга у износу већем од 2.000.000 динара. Ове обвезнике ће брисати из евиденције обвезника ПДВ по службеној дужности од стране надлежног пореског органа, а по спроведеном поступку.

 

Цитирана одредба не даје експлицитно одговор на питање да ли обвезник ПДВ који је утврдио да укупан промет добара и услуга у току 2008. године износи мање од 2.000.000 динара, треба да престане или настави са обрачуном ПДВ од 1. јануара 2009. године, што је, према нашем мишљењу, било најважније питање које је требало прецизирати изменама Правилника.  

 

Свакако је за критику да, и поред тога што је министар финансија извршио измене и допуне Правилника, једно од најважнијих питања није прецизирано, па обвезници ПДВ не могу да буду сигурни у свој статус од 1. јануара 2009. године. 

 

Према незваничним информацијама које смо добили до 31. јануара 2008. године, Пореска управа има намеру да потврде о брисању обвезника ПДВ издаје на дан 1. јануара 2009. године, при чему није извесно када ће те потврде уручити обвезницима. Уколико се пође од претпоставке да ће поступак бити спроведен на такав начин, обвезници ПДВ који желе да наставе да обрачунавају ПДВ, могу да искористе могућност из члана 33. став 3. Закона о ПДВ и на основу процене да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 2.000.000 динара поднесу нову евиденциону пријаву, најкасније до 15. јануара 2009. године, у којој ће као почетак обављања ПДВ активности навести 1. јануар 2009. године.

 

Уколико потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ буде издата на дан 1. јануара 2009. године, уз истовремено подношење нове евиденционе пријаве са почетком обављања ПДВ активности од истог датума, поставља се питање обрачуна ПДВ на залихе добара. У вези са тим, треба имати у виду да је одредбом члана 8. став 4. Правилника прописано да приликом спровођења поступка брисања из евиденције обвезника ПДВ надлежни порески орган води рачуна да не дође до двоструког опорезивања промета добара и услуга ПДВ, односно до неопорезивања. Према нашем мишљењу, уколико би на залихе обвезника ПДВ, који је формално брисан из евиденције, али који наставља да обрачунава ПДВ, био обрачунат ПДВ, дошло би до двоструког опорезивања, што би било у супротности са Правилником.

 

Према томе, с обзиром на то да ни после измене Правилника нису прецизирана сва питања у вези са брисањем из евиденције обвезника ПДВ, преостаје да надлежни органи упознају обвезнике ПДВ и стручну јавност са поступком који ће спроводити. Имајући у виду да предстоје празници, неизвесно је када ће се то десити. Претплатницима саветујемо да се током прве половине јануара информишу преко наше службе за објашњење прописа или непосредно код организационих јединица Пореске управе. Информације могу пратити и на нашем сајту, www.praksa.rs.

 

2. БРИСАЊЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБВЕЗНИКА ПДВ КОЈИ НИСУ ОБАВЉАЛИ ДЕЛАТНОСТ ТОКОМ ЦЕЛЕ 2008. ГОДИНЕ

 

Према одредби члана 38. став 2. Закона о ПДВ, евиденциону пријаву подноси и обвезник који при отпочињању обављања делатности процени да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 4.000.000 динара. У складу са тим, новорегистровани привредни субјекат који је започео обављање делатности нпр. у октобру 2008. године, могао је да поднесе евиденциону пријаву и започне обрачун ПДВ. Међутим, с обзиром на то да није пословао током свих 12 месеци, у већини случајева, реално је да обвезник ПДВ у релативно кратком временском периоду не може да оствари укупан промет изнад прописаног износа, па се постављало питање да ли се одредбе о брисању из евиденције обвезника ПДВ по службеној дужности односе и на такве обвезнике ПДВ. При том, подсећамо на то да су крајем 2007. године новорегистровани обвезници ПДВ били брисани из евиденције уколико у току 2007. године нису остварили укупан промет добара и услуга изнад прописаног износа, независно од тога колико су месеци обављали делатности.   

 

У вези са тим, одредбом новог члана 7а став 2. Правилника прописано је да за обвезника ПДВ из члана 38. став 2. Закона, који није обављао делатност током целе календарске године у којој се евидентирао за обавезу плаћања ПДВ, износ укупног промета утврђује се сразмерно периоду обављања делатности.

 

Дакле, новорегистровани привредни субјекти који су започели обављање делатности у току 2008. године и том приликом поднели евиденциону пријаву у складу са чланом 38. став 2. Закона о ПДВ, треба да утврде колико у њиховом случају износи прописани лимит за останак у систему ПДВ. Напомињемо да у случају ових обвезника не важи правило о обавези плаћања ПДВ најмање два календарске године, што значи да се објашњења из наредне тачке 3. овог написа не могу применити.     

Износ укупног промета утврђује се сразмерно периоду обављања делатности, што значи сразмерно броју дана у току 2008. године у којима је конкретно лице имало статус обвезника ПДВ. При том, као критеријум на основу којих се одређује сразмера узима се у обзир износ од 2.000.000 динара, јер је то износ на основу којег се одређује да ли обвезник треба да буде брисан из евиденције по службеној дужности.

 

Полазећи од тога да је 2008. година била преступна, што значи да је имала 366 дана, износ укупног промета добара и услуга по једном дану треба израчунати на следећи начин:

 

2.000.000 дин. : 366 дана = 5.464,49 дин.

 

Добијени износ од 5.464,49 динара, као дневни лимит укупног промета добара и услуга, обвезник ПДВ треба да помножи са бројем дана у току 2008. године у којима је имао статус обвезника ПДВ. Дакле, сваки конкретан обвезник ПДВ треба да израчуна број дана од почетка обављања делатности тј. од дана који је у евиденционој пријави наведен као датум почетка ПДВ активности (тачка 2.2. Обрасца ЕППДВ) до 31. децембра 2008. године.

 

На пример, обвезник ПДВ који је започео обављање ПДВ активности од 17. новембра 2008. године, провео је у систему ПДВ у току 2008. године укупно 45 дана (14 дана у новембру плус 31 дан у децембру). Множењем цифре 45 са дневним лимитом од 5.464,49 динара, добија се 245.902,05 динара, што представља сразмерни износ укупног промета добара и услуга који за конкретног обвезника представља лимит за останак у систему ПДВ. Уколико је обвезник ПДВ из нашег примера у току 2008. године остварио укупан промет добара и услуга у износу мањем од 245.902,05 динара, биће брисан из евиденције обвезника ПДВ по службеној дужности, а по спроведеном поступку надлежног пореског органа.  

 

3. БРИСАЊЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ МАЛИХ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА И ПОЉОПРИВРЕДНИКА КОЈИ СУ ДОБРОВОЉНО ПОДНЕЛИ ЕВИДЕНЦИОНУ ПРИЈАВУ

    

У случају добровољног евидентирања малог пореског обвезника и пољопривредника, одредбама члана 33. став 4, односно члана 34. став 6. Закона о ПДВ прописано је да обавеза плаћања ПДВ траје најмање две календарске године. Дакле, ако мали порески обвезник и пољопривредник добровољно на почетку календарске године поднесу евиденциону пријаву дужни су да остану у систему ПДВ најмање две календарске године.

 

Полазећи од прописане обавезе плаћања ПДВ у периоду од најмање две календарске године, одредбом новог члана 7а став 3. Правилника прописано је да мали порески обвезник и пољопривредник који су добровољно поднели евиденциону пријаву у складу са чланом 33. став 3. односно чланом 34. став 5. Закона о ПДВ, могу бити брисани из евиденције по службеној дужности, али по истеку две календарске године у којима имају обавезу плаћања ПДВ, ако у другој календарској години остваре промет у укупном износу мањем од 2.000.000 динара.

 

У складу са наведеним одредбама, мали порески обвезник и пољопривредник који су на почетку 2008. године добровољно поднели евиденциону пријаву и определили се за обавезу плаћања ПДВ у периоду од најмање две календарске године, не могу бити брисани у току 2009. године, нити добровољно, а нити по службеној дужности, независно од висине укупног промета добара и услуга који су остварили у току 2008. године.

 

Према нашем мишљењу, наведено правило примењује се и у случају обвезника ПДВ који су на крају 2007. године брисани из евиденције по сили закона у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ПДВ, а који су искористили законско право и на почетку 2008. године поднели нову евиденциону пријаву и на тај начин задржали статус обвезник ПДВ и у току 2008. године. У случају ових обвезника ПДВ, према нашем мишљењу, период од најмање две календарске године у којима имају обавезу плаћања ПДВ обухвата 2008. и 2009. годину.

 

Пример 1: Предузетник - обвезинк ПДВ који обавља делатност од пре више година, у току 2007. године остварио је укупан промет добара и услуга у смислу Закона о ПДВ у износу од 1.200.000 динара, због чега је на крају 2007. године био брисан из евиденције ПДВ у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ПДВ. Међутим, независно од брисања из евиденције обвезника ПДВ са стањем на дан 1. јануара 2008. године, предузетник је искористио право из члана 33. став 4. Закона о ПДВ и подне евиденциону пријаву до 15. јануара 2008. године, на основу процене да ће у току те године остварити укупан промет добара и услуга у износу већем од 2.000.000 динара.

 

Предузетник је утврдио да у току 2008. године укупан промет добара и услуга износи свега 900.000 динара. Међутим, независно од тога што је укупан промет испод прописаног лимита, према одредби новог члана 7а став 3. Правилника, предузетник не може да буде брисан из евиденције у 2009. години, јер обавеза плаћања ПДВ од најмање две календарске године обухвата 2008. и 2009. годину.   

 

Пример 2: Предузетник се добровољно определио за обавезу плаћања ПДВ, подношењем евиденционе пријаве почетком 2007. године. У току 2007. године, као прве од две календарске године у којој има обавезу плаћања ПДВ, остварио је укупан промет добара и услуга у смислу Закона о ПДВ у износу од 4.650.000 динара.

 

Предузетник је утврдио да је у току 2008. године остварио укупан промет добара и услуга у износу од 1.768.000 динара. С обзиром на то да је у 2008. години, као другој календарској години у којој је имао обавезу плаћања ПДВ, остварио укупан промет добара и услуга испод прописаног лимита од 2.000.000 динара, предузетник ће бити брисан из евиденције ПДВ на један од два начина: добровољним подношењем захтева за престанак обавеза плаћања ПДВ до 15. јануара, у складу са чланом 33. став 5. Закона о ПДВ, или по службеној дужности, а по спроведеном поступку од стране надлежног пореског органа.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste