Од 1. маја 2008. године у примени је нови износ најниже основице за обрачун и плаћање доприноса

Одредбом члана 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање («Сл. гласник РС» број 84/04, .. и 7/08)  прописано је да најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Према Саопштењу Републичког завода за статистику од 18. априла 2008. године, просечна зарада у Републици Србији, исплаћена у периоду од 1.јануара до 31. марта 2008. године, износи 41.803 динара.

   

Износ најниже месечне основице утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа. На основу податка о просечној месечној заради у Републици исплаћене у првом кварталу 2008. године, утврђена је најнижа месечна основица доприноса у износу од 14.631 динар (41.803 х 35%).

   

Објављивање износа најниже месечне основице очекује се у наредном броју «Службеног гласника РС»

   

С обзиром да се најнижа месечна основица доприноса усклађује тромесечно, утврђени износ основице од 14.631 динар примењиваће се у периоду од 1. маја до 31. јула 2008. године.

   

Према томе, за све исплате зарада од 1. маја  до 31. јула 2008. године, које се исплаћују у износу мањем од најниже месечне основице доприноса од 14.631 динар, доприноси за обавезно социјално осигурање се обрачунавају и плаћају на износ од 14.631 динар.

   

Наредно усклађивање најниже месечне основице доприноса извршиће се за период од 1. августа 2008. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste