Влада РС усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији, као и предлоге два пореска закона

На седници Владе Републике Србије, одржаној 17. децембра, усвојени су предлози следећа три значајна закона из области пореза и рачуноводства:

 

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији,

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа и

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана.

 

Наведени предлози закона упућени су Народној скупштини на усвајање по хитном поступку, па је могуће да буду усвојени крајем текуће или почетком наредне године.

   

Коментар предложених измена и допуна Закона о рачуноводству и ревизији објављен је у Рачуноводственој пракси, бр. 21/09, док је о предложеним изменама двају пореских закона коментар објављен у најновијем броју Приручника (РП  24/09). 

   

Закон о рачуноводству и ревизији

   

Најзначајнија предложена измена Закона о рачуноводству и ревизији је поверавање послова вођења Регистра финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре.

   

Суштина је да ће финансијски извештаји, уместо Народној банци Србије, бити достављани Агенцији за привредне регистре. Уколико Предлог закона буде усвојен благовремено (што се очекује), нова правила ће се примењивати већ на достављање годишњих финансијских извештаја за 2009. годину.

   

Закон о порезу на доходак грађана

   

Најзначајније предложене измене овог закона односе се на следеће:

 

 

- физичко лице које обавља делатност, а које није регистровало самосталну делатност код Агенције за привредне регистре, након стицања статуса обвезника ПДВ имаће статус предузетника у смислу Закона о порезу на доходак грађана; то значи да физичко лице постаје обвезник пореза на приходе од самосталне делатности, као и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом, а имаће и обавезу вођења пословних књига (по систему простог или двојног књиговодства);

   

- предложено је смањење пореске стопе за опорезивање прихода од капитала са 20% на 10%; истовремено, предложено је брисање става 3. члана 63. Закона о порезу на доходак грађана, којим је било прописано да опорезиви приход од капитала по основу дивиденди и удела у капиталу, односно по основу права на сразмерни део прихода инвестиционе јединице, за резидента чини 80% бруто прихода; суштина је да ће пореска основица 100% прихода, а пореска стопа 10%. То значи да се ефективна пореска стопа за наведене приходе са 16% (применом стопе од 20% на опорезиви приход који чини 80% бруто прихода) смањује на 10%;

  

- предложено је смањење пореске стопе за опорезивање капиталних добитака, са 20% на 10%;

   

- предложено је смањење стопе пореза на приходе од осигурања лица, са 20% на 10%.

    

Закон о порезу на добит предузећа

 

Предложене измене и допуна овог закона неће се примењивати за 2009. годину, што значи да се порески биланс за 2009. годину саставља у складу са тренутно важећим прописима.

   

Заинтересоване обвезнике упућујемо на коментар предложених измена који је објављен у РП, бр. 24/09.

 

НАПОМЕНА

 

Детаљна објашњења примене нових закона биће објављена у првим бројевима Рачуноводствене праксе за 2010. годину. Осим коментару нових закона, први бројеви Приручника за 2010. годину биће посвећени састављању годишњег финансијског извештаја и утврђивању пореза на добит за 2009. годину.

   

Први број Рачуноводствене праксе за 2010. годину већ је у припреми, а излази из штампе пре краја текуће године.

   

Нови бројеви Рачуноводствене праксе за 2010. годину биће испоручени само претплатницима који пре тога измире обавезе по основу претплате.

 

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste