Од 1.1.2010. године, образац КЕПУ води се са ПДВ

Министар трговине и услуга донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о евиденцији промета робе и услуга, који је објављен у „Сл. гласнику РС", бр. 109/09. Овај правилник је ступио на снагу 26. децембра 2009. године, а примењиваће се од 1. јануара 2010. године.

   

Доношењем овог правилника, престао је да важи Правилник о облику и начину вођења трговачке књиге („Сл. лист СРЈ", бр. 12/94), што значи да трговци на мало више нису у обавези да воде Трговачку књигу.

   

Правилником су извршена одговарајућа усклађивања у начину вођења обрасца КЕПУ, и то у одредбама члана 8. тачка 4) подтачка а) Правилника о евиденцији промета робе и услуга. Овим одредбама је прописано да трговац у колону 4. уписује вредност набављене робе, и то за трговину на мало, по малопродајним ценама, а за трговину на велико, по велепродајним ценама, све на основу калкулација, са порезом на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ), уколико је трговац обвезник ПДВ.

   

Према томе, почев од 1. јануара 2010. године, образац КЕПУ води се са ПДВ, уколико је трговац обвезник ПДВ,  што значи да калкулација цене у промету на велико садржи набавну вредност, разлику у цени и ПДВ.

   

Комисиона продаја, у случају када су комитенти физичка лица, и даље је дозвољена, али је знатно пооштрена контрола евиденције примљене, враћене и исплаћене робе. Наиме, прописани су нови обрасци КР, КРИ и КРИ-1, у који се уносе детаљни подаци о физичком лицу - комитенту. Такође, прописано је да се у образац КРИ уноси број и датум доказа о пореклу робе, што значи да је физичко лице - комитент дужан да комисионару достави фискални исечак, односно фискални рачун, доказ о плаћеној царини или други доказ који садржи податке о пореклу и својствима производа ради информисања потрошача у смислу прописа о безбедности производа и заштити потрошача. У образац КРИ-1, обавезно је уношење доказа о исплати са рачуна комисионара на рачун комитента, уколико је комисионар продао робу.

   

Опширнији текст о овим изменама Правилника о евиденцији промета робе и услуга, биће објављен у наредном броју Рачуноводствене праксе, који је у припреми.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste