Проширена је примена Општег колективног уговора на све послодавце у Србији од 11. фебруара 2009. године

Министар рада и социјалне политике донео је Одлуку о примени Општег колективног уговора на све послодавце на територији Републике Србије, која је објављена у „Сл. гласнику РС", бр. 8/09, а ступа на снагу 11. фебруара 2009. године. Доношењем ове одлуке проширује се примена Општег колективног уговора („Сл. гласник РС", бр. 50/08) са Анексом I Општег колективног уговора („Сл. гласник РС", бр. 104//08) и Анексом II Општег колективног уговора, на све послодавце на територији Републике Србије почев од 11. фебруара 2009. године.

Пре доношења Одлуке о проширеном дејству Општег колективног уговора, потписан је Анекс II Општег колективног уговора, који је такође објављен у „Сл. гласнику РС", бр. 8/09 и ступио је на снагу 11. фебруара 2009. године. Анексом  II Општег колективног уговора привремено се одлаже примена следећих одредби Општег колективног уговора (у даљем тексту: ОКУ):

1) одредбе члана 24. став 1. тачка 1, 2. и 5. ОКУ, којима је утврђено право запосленог на увећану зараду за рад на дан празника (најмање 120% од основице), за рад ноћу (најмање 30% од основице) и по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу - „минули рад" (0,5% од основице);

2) одредбе члана 29. ОКУ, којима је прописана обавеза исплате запосленом разлике између минималне зараде и зараде на коју запослени има право по колективном уговору код послодавца, односно уговором о раду, у року од 9 месеци од месеца у коме је исплаћена задња минимална зарада;

3) одредбе члана 31. став 1. алинеја 5. ОКУ, којом је прописана обавеза исплате накнаде зараде у висини од најмање 65% просечне зараде у претходна три месеца,  за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог, најдуже 45 радних дана у календарској години;

4) одредбе члана 32. став 1. алинеја 4, 6. и 7. ОКУ, којима је прописана обавеза исплате дневне накнаде за повећане трошкове рада и боравка на терену (у висини 3% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике), накнаде трошкова за месечну исхрану у току рада за дане проведене на раду - топли оброк (у висини 15% просечне месечне зараде у Републици) и регреса за коришћење годишњег одмора  (у висини 75% просечне месечне зараде у Републици);

5) одредбе члана 35. ОКУ, којима је прописана обавеза обезбеђења средстава од најмање 15% на масу средстава исплаћених на име зараде, за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запосленог, у складу са посебним, односно колективним уговором код послодавца;

6) одредбе члана 43. ОКУ, којима је прописана исплата отпремнине за запослене за чијим радом је престала потреба у износу који не може бити нижи од једне трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу, а која не може бити нижа од 50% просечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку надлежног органа за послове статистике, на дан исплате отпремнине, ако је то за запосленог повољније;

6) одредбе члана 61. ОКУ, којима је прописан начин финансирања Фонда за развој демократских индустријских односа, социјалног дијалога, развој и унапређивање колективног преговарања и едукацију запослених.

Примена наведених одредби, које се односе на финансијске обавезе послодаваца, одлаже се на шест месеци према Споразуму о даљем развоју социјалног дијалога, док се остале одредбе ОКУ примењују од 11. фебруара 2009. године.  

У вези са проширеним дејством Општег колективног уговора биће објављен напис у наредном броју приручника Рачуноводствена пракса.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste