ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ПОКЛОНА ПОВОДОМ 8. МАРТА – ДАНА ЖЕНА

Поклони женама запослених код послодавца

Поклони поводом 8. марта - Дана жена који се дају женама  запосленим код даваоца поклона имају третман зараде без обзира у ком облику се дају  (у новчаном износу, робном облику, поклон честитке, ваучер за путовање и сл.).

На вредност поклона који  послодавац даје запосленим женама плаћају се: порез на зараде 12%, доприноси  за обавезно социјално осигурање по збирној стопи од 17,9% на терет запосленог и исто толиико на терет послодавца.

Поклони женама које нису у радном одсносу код послодавца

Поклони који се поводом 8. марта дају женама које нису у радном односу код даваоца поклона (пензионисаним женама, женама пословним партнерима и сл.) имају порески третман других прихода, сагласно члану 85. Закона о порезу на доходак гражана.

Поклони из средстава синдикалне организације

Изузетно, поклони који се дају из средстава чланарине синдикалне организације, не опорезују се порезом на доходак грађана и не подлежу обавези плаћања доприноса, без обзира да ли се дају женама које су у радном односу (запослене) код даваоца поклона или нису у радном односу, с тим да постоји јасаан доказ да се ради  о средствима прикупљеним из синдикалне чланарине, а не преносом средстава синдикату са рачуна послодавца.

Трошкови угоститељских услуга

Трошкови које послодавац има по основу угоститељских услуга поводом обележавања 8. марта могу имати карактер репрезентације, под условом да наведени трошкови буду документовани веродостојним исправама (рачунима).

Детаљније објашњење о третману поклона поводом 8. марта - Дана жена биће у Рачуноводственој пракси 8/2009.

КОРИСТИМО ПРИЛИКУ ДА СВИМ ЖЕНАМА ПОСЕТИОЦИМА НАШЕГ САЈТА ЧЕСТИТАМО ПРЕДСТОЈЕЋИ ПРАЗНИК,   8. МАРТ - ДАН ЖЕНА


АРХИВА ВЕСТИ

ereste