Најнижа месечна основица доприноса од 1. маја 2009. године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о допприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 7/08), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим законом није друкчије одређено. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.

 

У „Сл. гласнику РС", бр. 29/09, објављен је податак о висини просечне месечне зараде исплаћене у I кварталу 2009. године, која износи 41.933 динара. Сагласно наведеним одредбама, министар финансија утврдио је износ најниже месечне основице доприноса, који је објављен у истом броју „Сл. гласника РС".

   

Најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. маја до 31. јула 2009. године износиће 14.677 динара (41.933 x 35%).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste