Обавештење у вези са уплатом 40% сопствених прихода од стране индиректних корисника буџета Републике

Одредбама члана 15. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину („Сл. гласник РС", бр. 31/09), који је ступио на снагу 1. маја 2009. године, утврђено је да ће се део прихода директних и индиректних корисника буџета Републике, који се исказује као извор 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, у висини од 40% користити за финансирање расхода који се исказују на извору 01 - Приходи из буџета. У вези са овом законском одредбом, Министарство финансија - Управа за трезор (http://www.trezor.gov.rs/) , издала је обавештење о начину уплате 40% сопствених прихода индиректних корисника буџета Републике, које преносимо у целости :

 

Индиректним корисницима буџета Републике

 

28.05.2009.

 

У складу са чл. 15. и 17. Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије   за 2009. годину („Службени гласник РС", број 31/2009, у даљем тексту: Закон), који је ступио на снагу 1. маја 2009. године, обавештавамо вас да имате обавезу да 40% сопствених прихода (извор 04), уплатите на рачун за уплату јавних прихода број:  

   

840-781111843-08 - Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу.

   

Елемент позив на број задужења по моделу 97 попуњава се на следећи начин:

   

1. двоцифрени контролни број;

2. петоцифрени број организационе класификације, односно ЈББК, индиректног 
    корисника - уплатиоца средстава;

3. шестоцифрени број економске класификације 7ХХХХХ(8ХХХХХ) - економска
    класификација прихода (примања) који је остварен;

4. двоцифрени број подекономске класифијкације;

5. двоцифрени број извора финансирања 04;

6. троцифрени број функционалне класификације   индиректног корисника -
    уплатиоца средстава.  

 

Елемент позив на број одобрења по моделу 97 попуњава се на следећи начин:

 

1. двоцифрени контролни број 41;

2. троцифрени број територије 601- трезор Републике.

   

  У поље шифра плаћања уносу се ознака 253.

   

Индиректни корисници су дужни да обрачунају и пренесу средства у износу од 40% остварених сопствених прихода почев од 1. маја 2009. године, односно од дана ступања на снагу Закона.   

   

Пренос средстава у складу са одредбама чл. 15 и 17. Закона потребно је   вршити последњег радног дана у месецу за текући месец.

 

Изузетно, рок за пренос средстава за месец мај 2009. године је до 5. јуна 2009. године. Ако на рачуну сопствених прихода, нема довољно средстава да се пренесе укупан обрачунати износ за месец мај, недостајућа средства треба да се пренесу, без одлагања, из првог наредног прилива.  

   

С обзиром да се ПДВ не исказује као приход, већ као обавеза буџетског корисника према буџету Републике, тај износ се не обухвата у проценту од   40%. То значи, да се проценат од 40% примењује на приход, односно примање по одбитку износа ПДВ из масе средстава уплаћених на рачун сопствених прихода.

   

Да би Закон могао доследно и транспарентно да се да примени, потребно је да се на рачунима сопствених прихода:

 

627 -  Рачуни органа Републике Србије- сопствени приходи;

666 -  Рачуни установа и других правних лица из области образовања и 
          научно истраживачке делатности- сопствени приходи;

667 -  Рачуни установа из области ученичког и студентског стандарда;  

668 -  Рачуни других буџетских корисника-сопствени приходи; воде само 
          средства са извором финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских 
          корисника.  

   

У појединим случајевима на наведеним рачунима воде се и средства са другим изворима финансирања, по основу донација, поклона, завештања, родитељског динара, као и средства ученичке задруге и друго, па је потребно да   индиректни корисници буџета Републике предузму мере за отварање подрачуна, на коме би се водила средства са другим изворима финансирања.  

   

Захтеви за повраћај више или погрешно уплаћених средстава на рачун
840-781111843- 08 достављају се надлежној филијали уз подношење документације на основу које недвосмислено може да се утврди оправданост захтева за повраћај.   

 

Министарство финансија -Управа за трезор вршиће контролу остварених   сопствених прихода и уплаћеног дела у износу од 40% укупно остварених сопствених прихода.  

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste