Нови начин обрачуна пореза на доходак грађана на приходе од ауторских права од 10. јуна 2009.

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама Закона о порезу на доходак грађана, на седници одржаној 9. јуна 2009. године.

   

Закон је објављен у „Службеном гласнику РС", бр. 44/09, од 9. јуна, а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, односно 10. јуна 2009. године.

   

Суштина измена Закона о порезу на доходак грађана је повећање процента нормираних трошкова који се узимају у обзир код утврђивања опорезивог прихода, односно пореске основице за порез на доходак грађана на приходе од ауторских права. Повећање процента нормираних трошкова подразумева смањење опорезивог прихода, односно мањи износ пореза на доходак грађана, као и социјалних доприноса обрачунатих у складу са законом.

   

Напомињемо да је о предложеној измени Закона о порезу на доходак грађана, са примерима обрачуна и утицају висине нормираних трошкова на пореску основицу, опширније писано у Рачуноводственој пракси, бр. 13/09, стр. 79, па заинтересоване обвезнике упућујемо на тај напис.

   

С обзиром на то да порез по одбитку, за сваког обвезника и за сваки појединачно исплаћени приход, исплатилац обрачунава, обуставља и уплаћује на прописане рачуне у моменту исплате прихода, у складу са прописима који важе на дан исплате прихода, нови начин обрачуна пореза на доходак грађана на приходе од ауторских права примењује се за све исплате које се врше од 10. јуна 2009. године, независно од тога када је приход остварен.  


АРХИВА ВЕСТИ

ereste