Преглед усклађених неопорезивих износа који се примењују од 1. Фебруара 2010. године

"Службени гласник РС", број 3/2010)

 

 

Р.
бр.

 

ОПИС

Неропорезиви износи у динарима

Који се примењују од 1. фебруара 2010.

Који су се примењивали до 31. јануара 2010.

1

2

3

4

I

Неопорезиви износ који се изузима из зараде запосленог

 

 

1.

Неопорезиви износ из зараде (čl. 15a stav 2 i 101а ст. 1, 3, 4. и 5)

 

6.554

 

5.938

II

Неопорезиви износи из члана 9. став 1.

 

 

1.

 Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника  - тачка 9)

 

45.423

 

41.155

2.

Стипендије и кредити ученика и студената - тачка 12)

 

7.787

 

7.055

3.

Накнада за исхрану - хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт - тачка 13)                         

 

6.489

 

5.879

III

Неопорезиви износи из члана 18. став 1.

 

 

1.

Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају - тачка 1)

 

2.596

 

2.352

2

Дневница за службено путовање у земљи - тачка 2)                               

 

1.557

 

1.411

3.

Накнада трошкова превоза на службеном путовању  сопственим возилом - тачка 4)

 

4.542

 

4.115

4.

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице - тачка 5)                                                   

 

25.956

 

23.517

5.

Поклон деци запослених, старости до 15  година, поводом Нове године и Божића -  тачка 6)                                             

 

6.489

 

5.879

6.

Јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад - тачка 7)                                   

 

12.978

 

11.759

IV

Неопорезиви износ из члана 21а Закона о порезу и члана 13. ст. 3 тач.4. Закона о доприносима

 

 

1.

Премија добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд (усклађени износ се искључује из основице за порез и из основице за доприносе)                                                                  

 

3.894

 

3.528

V

Неопорезиви износ из члана 83. став 5.

 

 

1.

Појединачно остварен добитак од игара на срећу                                 

 

19.467

 

17.638

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste