Најнижа месечна основица доприноса од 1. новембра 2010. године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 7/08), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим законом није друкчије одређено. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.

  

У Саопштењу РЗЗС бр. 303 од 25. октобра 2010 године, објављен је податак о висини просечне месечне зараде исплаћене у III кварталу 2010. године, која износи 47.864 динара. Сагласно наведеним одредбама, најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. новембра 2010 године до 31. јануара 2011. године износиће 16.752 динара (47.864 x 35%). Очекује се да Министар финансија утврди овај износ најниже месечне основице доприноса, који ће бити објављен у наредном броју „Службеног гласника РС".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste