Минимална зарада за период јул - децембар 2010.

Минимална зарада за период јул - децембар 2010. године износи:

-  за месеце јул - октобар  90,00 динара по радном часу у нето износу,
- за месеце новембар - децембар 95,00 динара по радном часу нето

 

Влада Републике Србје је на својој седници од 18. новембра  2010. године  донела Одлуку о висини минималне зараде за период јул - децембар 2010. године која ће бити објављена у наредном „Сужбеном гланику РС".

   
1. Утврђивање висине минималне зараде
    

Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009 - даље: Закон) прописано је да се минимална зарада утврђује одлуком Социјално-економског савета (члан 112. став 1).

   

Према ставу 2. члана 112. Закона, ако Социјално-економски савет не донесе одлуку у року од 10 дана од дана почетка преговора, одлуку о висини минималне зараде доноси Влада Републике Србије.  

   

Социјално-економског савета није донео одлуку о висини минималне зараде за јул-децембар 2010. године у року из члана 112. став 2. Закона, тако да су се стекли услови да висину минималне зараде утврди Влада својом одлуком.

   

2. Минимална зарада на месечном нивоу

   

Висина минималне зараде за месеце јул - децембар 2010. године према новоутврђеној Одлуци Владе (за месеце јул-октобар по 90,00 динара нето, а за новембар и децембар по 95,00 динара нето, износи:

 

Месеци јул - децембар 2010. године

Р. бр.

ОПИС

јул

август

септембар

октобар

новембар

децембар

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Могући часови рада у месецу

176

176

176

168

176

184

2.

Минимална зарада по часу

90,00

90,00

90,00

90,00

95,00

95,00

3.

Минимална нето зарада за месец

15.840

15.840

15.840

15.120

16.720

17.480

4.

Минимална бруто зарада за месец

21.474,35

21.474,35

21.474,35 

20.447,25

22.729,70

23.813,87

 

 

Према члану 111. став 2. Закона о раду, послодавац је дужан да запосленом исплати минималну зараду у висини која је  утвђена Одлуком Социјално-економског савета, односно Владе, за месец у којем се врши исплата.

   

На основу Одлуке Владе о висини минималне зараде и претходног обрачуна, сви послодавци који су запосленима исплатили минималну зараду закључно са исплатом у октобру по радном часу од 90,00 динара, немају обавезу да исплаћују разклику за те месеце.

   

Послодавци који су, евентуално, вршили исплату минималне зараде од 1. новембра по цени од 90,00 динара по радном часу нето, таква исплата се сматра као исплаћена аконтација и потребно је да изврше коначну исплату до износа обрачунатиог по 95,00 динара.

   

Послодавци који исплаћују минималну зараду у новембру и надаље, без обзира за који заостали месец се врши исплада, дужни су да исплаћују у висини од 95,00 динара по радном часу нето.

   

Поређењем нето минималне зараде (ред. бр. 3. у табели) са нето најнижом оновицом за плаћање доприноса која од 1. новембра 2010 године износи 16.752,00 бруто, односно 12.529,63  динара нето,  види се да је минимална зарада у свим месецима већа од најниже основице, тако да најнижа основица нема утицаја на утврђивање бруто износа минималне зарада.

   

Бруто минимална зарада се добија по формули:

   

БМЗ=[(часови рада x 95,00)-786,48]:0,701

   

У наредној табели даје се обрачун минимане зараде према могућим часовима рада у месецу и вредноисти радног часа од 95,00 динара нето, без назнаке месеца, тако да се може корустити за све заостале месеце за које се исплата врши у новембру и децембру према одговарајућем броју часова рада.

 

 

 

 

Месеци за које  се исплаћује минимална зарада према могућим часовима рада у месецу

Р.бр.

О П И С

Месеци у којима фонд часова рада износи 160

Месеци у којима  фонд часова  рада износи 168

Месеци у којима фонд часова рада износи 176

Месеци у којима фонд часова рада износи 184

1

2

3

4

5

6

1

Могући часови рада у месецу

160

168

176

184

2

Минимална зарада по часу

95,00

95,00

95,00

95,00

3

Минимална нето зарада за месец (ред.бр. 1 x ред.бр. 2)

15.200,00

15.960,00

16.720,00

17.480,00

6

Бруто минимална зарада  по формули: (р.б. 3 - 786,48)/0,701

20.561,37

21.645,53

22.729,70

23.813,87

                         

 

   

3. Законска правила о уговарању минималне зараде
 

3.1. Обавеза уговарања минималне зараде у складу са Законом

  

Послодавац може запосленом да исплати минималну зараду само ако је таква могућност уговорена, односно утврђена уговором о раду. Ако послодавац и запослени нису уговорили (уговором о раду) могућност исплате минималне зараде, послодавац нема право запосленом да исплати минималну зараду, већ зараду коју је уговорио у складу са општим актом (члан 111. став 2. Закона о раду).

    

Ако се укаже потреба за исплатом минималне зараде, а није уговорена, послодавац и запослени морају претходно да потпишу Анекс уговора о раду о могућности исплате минималне зараде (члан 171.  тачка 5). Закона), па тек онда да се изврши исплата. 

    

Случајеви у којима могу да се створе претпоставке за уговарање и исплату минималне зараде могу бити:

 

- ако код послодавца пословни резултати не омогућавају исплату уговорене одговарајуће зараде - поремећај у пословању (недостатак посла,  пословања са губитком и др. - најдуже 6 месеци у календарској години, сходно чл. 28. ОКУ);

  

- ако за месец проведен на раду запослени, из оправданих разлога, оствари зараду мању од минималне;

   

-  у случају ако се утврди минимална зарада на нивоу вишем од уговорене одговарајуће зараде запосленог.

  

У тим случајевима се нуди запосленом анекс уговора о раду у смислу члана 171. Закона, ради уговарања и исплате минималне зараде.

  

3.2. Уговарање минималне зараде у складу са Општим колективним уговором

 

Почев од 11. фебруара 2009. године, од када се ОКУ примењује на све послодавце у Републици, сви послодавци су дужни да при уговарању  минималне зараде поштују одредбе чл. 28. ОКУ. Од овог датума уговарање миниалне зараде са запосленима (поред обавеза из члана 33. Закона) је могуће само ако су испуњени услови из члана 28. ОКУ, а то су, ако је код послодавца дошло до поремећаја у пословању и најдуже шест месеци у календарској години.

   

Ради утврђивања да је дошло до поремећаја у послодавњу надлежни орган код  послодавца треба о томе да донесе одлуку, уз претходно прибављено мишљење репрезентативног синдиката.

 

4. Исплата минималне зараде

 

4.1. Минималне зараде по радном часу

 

Минимална зарада се исплћаује према вредности радног часа у нето износу који је утврђен за месец у којем се врши исплата , независно од тога за који месец се исплаћује (члан 111. став 2. Закона о раду).

   

Бруто минимална зарада се утврђује увећањем нето износа за порез на доходак грађана и за доприносе за социјално осигурање које из зараде плаћа запослени.

  

4.2.Исплата минималне зараде према оствареним часовима рада

 

Aко запослени у одређеном месецу није остварио пун фонд часова рада, припада му минимална зарада само за остварене часове рада (члан 111. став 1. Закона о раду)

   

4.3. Исплата минималне зараде према оствареном радном учинку

 

Запосленом који у току месеца, цео месец проведен на раду, а својом кривицом није остварио стандардни учинак, минимална зарадa може да се утврди и исплати у нижем износу од износа који је утврђен у складу са законом за одређени месец (члан 111. став 1. Закона о раду). 

 

4.4. Обавеза исплате и других примања уз минималну зараду

 

  Послодавац има законску обавезу да, поред минималне зараде, запосленом обрачуна и исплати и топли оброк и регрес за годишњи одмор (ако је утврђено да се регрес исплаћује месечно), у висини утврђеној општим актом, као и "минули рад" најмање 0,4% за сваку годину рада проведног у радном односу.

 

4.5. Право на исплату увећане зараде при исплати минималне зараде

 

Запослени коме се исплаћује миминална зарада у случају када ради прековремено, на дан празника који је по закону нерадан дан, ноћу или у сменама, има право, у складу са чланом 108. Закона о раду, на увећану (минималну) зараду, у висини утврђеној законом, општим актом или уговором о раду.

 

5. Обрачун и плаћање доприноса

 

Акo je минимална зарада која се исплаћује мања од најниже основице за плаћање доприноса која се примењује на дан исплате минималне зараде, доприноси се обрачунавају и плаћају на ту најнижу основицу.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste