Продужен је рок за евидентирање робе у комисиону према правилима која су била у примени до 31. 12.2009.

Према новом Правилнику о изменама и допунама Правилника о евиденцији промета робе и услуга, обвезник, комисионар, који на дан ступања на снагу овог Правилника,  има на залихама робу примљену од комитената физичких лица закључно са 31. децембром 2009. године, дужан је да прописане доказе о томе достави Министарству трговине и услуга, преко одељења тржишне инспекције за окружну подручну јединицу где се налази седиште обвезника - комисионара, најкасније у року од пет дана од  дана ступања на снагу овог правилника.

    

Правилник ће бити објављен у „Сл. гласнику РС",  бр. 7/10, од 19. фебруара 2010. године, а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, што значи 20. фебруара.

    

Евиденција набавке и продаје ове робе, може се водити на основу Правилника који је важио на дан 31.12.2009., али најкасније до 31. марта 2010. До тог рока, обвезници - комисионари, дужни су да ускладе документацију и евиденцију за ту робу са Правилником о изменама и допунама Правилника о евиденцији промета робе и услуга («Службени гласник РС», број 109/09).

   

Међутим, евиденција промета, за робу која је узета на комисион од комитената - правних и физичких лица, од 1. јануара 2010. године, мора бити усклађена са одредбама Правилника, који је у примени од 1. јануара 2010. године. 

   

Напомињемо да су детаљнија објашњења дата у новом броју Рачуноводствене праксе (7/10). 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste