15. март - крајњи рок за достављање пореских пријава за годишњи порез на доходак грађана

Физичка лица - обвезници годишњег пореза на доходак грађана имају обавезу подношења пореске пријаве на Обрасцу ППДГ-5, најкасније до 15. марта 2010. године, у складу са чланом 92. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 44/09).

Подсећамо претплатнике да је опширнији текст о годишњем порезу на доходак грађана објављен у РП, бр. 6/10, док су информације о неопорезивим износима објављене и на овом сајту у јануару.

У скупштинској процедури налази се Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, којим је предложено (амандманом предлагача закона) да се, изузетно, за 2009. годину, рок за подношење пореских пријава за годишњи порез на доходак грађана продужи за месец дана, до 15. априла. Међутим, усвајање тог закона, односно његово ступање на снагу није могуће пре 15. марта, па предложено решење нема већи значај. Дакле, независно од предложеног решења, сви порески обвезници дужни су да поднесу пореску пријаву најкасније до истека прописаног рока, односно 15. марта ове године.

Иначе, проблем који постоји са пореском пријавом за годишњи порез на доходак грађана односи се само на обвезнике на које се односила примена Закона о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору („Сл. гласник РС", бр. 31/09), о чему је писано у РП бр. 7/10, стр. 150. Суштина је да опорезиви приход који је предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана обухвата укупну зараду или друго примање запослених у државном и јавном сектору, без умањења за износ који је обустављен из нето зараде или другог примања.

Према нашем мишљењу, обвезник треба да искаже податке у пореској пријави на прописани начин (без самосталне корекције било којих података), с тим да у делу 5 Обрасца ППДГ - 5: Напомена пореског обвезника, наведе да су примања била умањена у складу са Законом о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору, као и да приложи потврду о оствареним примањима. С обзиром на то да се годишњи порез плаћа по решењу Пореске управе, надлежни порески орган је дужан да уважи све релевантне чињенице за утврђивање пореске обавезе.

Након усвајања Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, надлежно министарство објавиће правилник којим ће прописати нови Образац ППДГ - 5, у којем ће бити предвиђена могућност исказивања података о износима обустављеним од зараде и других примања у складу са законом. Након тога, уколико буде потребно, обвезник ће моћи да поднесе и измењену пореску пријаву у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste