Прописани су нови обрасци пореских пријава ППДГ - 5

 На основу Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/02, ... и 72/09 – др. закон),  Министар финансија донео је

 

        Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана

 

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС” број 20/10 и ступио је на снагу 1. априла 2010. године.

 

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана („Сл.гласник РС”, бр. 7/04 и 19/07), прописује се да се Образац ППДГ – 5 замењује новим Обрасцем ППДГ – 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Правилником је прописан и изузетак, за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину, за обвезнике годишњег пореза на доходак грађана коме је сагласно Закону о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору („Службени гласник РС”, број 31/09), у 2009. години вршено смањење плата, односно зарада, нето накнада и других примања, сагласно члану 20. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 18/10). Према овом правилнику ови обвезници подносе пореску пријаву на Обрасцу ППДГ – 5/2009 – Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, и то:

        Обвезник годишњег пореза на доходак грађана који је, до дана ступања на снагу овог правилника поднео пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину, може поднети нову пријаву на новом обрасцу.

         Обвезник годишњег пореза на доходак грађана који до дана ступања на снагу овог правилника није поднео пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину, пријаву подноси на новом обрасцу, најкасније до 15. априла 2010. године.

 

Нове обрасце ППДГ – 5 и  ППДГ – 5/2009 можете преузети са нашег сајта  


АРХИВА ВЕСТИ

ereste