Обавеза плаћања пореза по одбитку на приходе физичких лица - обвезника ПДВ престала је 27. марта 2010. године

Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је ступио на снагу 27. марта 2010. године, између осталог, прописано је да је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности свако физичко лице које је обвезник ПДВ у складу са Законом о ПДВ.

 

Типичан пример је физичко лице које остварује приходе по основу издавања објеката у закуп, које након евидентирања као обвезника ПДВ, постаје обвезник пореза на приходе од самосталне делатности. Након стицања статуса обвезника ПДВ физичко лице (закуподавац) више није обвезник пореза по одбитку на приходе од непокретности, већ је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности, који је дужан да води пословне књиге (по систему простог или двојног књиговодства), а порез плаћа по решењу Пореске управе. Иста правила важе и за друга физичка лица која остварују приходе по другом основу и имају статус обвезника ПДВ.  

   

С обзиром на то да обавезу обрачуна и уплате пореза по одбитку има исплатилац прихода (правно лице и предузетник), за приходе који се исплаћују физичким лицима - обвезницима ПДВ, исплатиоци више немају обавезу обрачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку, као ни подношења пореских пријава.

   

Као што је писано у РП бр. 9/10, према нашем мишљењу, обавеза обрачуна пореза по одбитку на приходе физичких лица - обвезника ПДВ од стране исплатилаца прихода (правних лица и предузетника) престаје даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона, независно од тога што је прописан рок од 90 дана за подношење пореске пријаве. Наиме, физичка лица - обвезници ПДВ добијају статус предузетника у смислу члана 32. Закона, даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона, при чему им је дат рок од 90 дана да поднесу пореску пријаву. То значи да, нпр. пословна банка која је изнајмила објекат од физичког лица - обвезника ПДВ, нема обавезу обрачуна пореза по одбитку на приходе од непокретности за све исплате које врши почев од 27. марта 2010. године.

   

Према нашим сазнањима, у вези са овим питањем, постојала су и другачија тумачења, према којима исплатиоци наводно имају обавезу обрачуна пореза по одбитку све док физичко лице - обвезник ПДВ не поднесе пореску пријаву за утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности. Међутим, испоставиће се да су таква тумачења произвољна и погрешна, као и да је за пореске обвезнике најсигурније да се придржавају инструкција и ставова Рачуноводствене праксе.

   

Овом приликом обавештавамо претплатнике да је одржан састанак у Министарству финансија, на којем су учествовали представници тог министарства, као и Пореске управе, а у вези са дефинисањем дана од којег физичка лица - обвезници ПДВ добијају статус предузетника у пореском смислу. Према информацијама које смо добили од наших сарадника, заузет је став идентичан нашем ставу, а који смо изнели у РП 9/10. Дакле, физичка лица која су имала статус обвезника ПДВ на дан ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, истог дана (27. марта) постала су и обвезници пореза на приходе од самосталне делатности, независно од тога када ће поднети пореску пријаву у прописаном року од 90 дана. Истовремено, то значи да је од 27. марта престала обавеза плаћања пореза по одбитку на приходе које остварују физичка лица - обвезници ПДВ.

   

Према нашим сазнањима, Пореска управа ће припремити инструкцију ради јединственог поступања свих организационих јединица.

   

На крају напомињемо да се све претходно наведено односи искључиво на физичка лица која имају статус обвезника ПДВ у складу са Законом о ПДВ. У вези са пореским третманом прихода физичких лица која немају статус обвезника ПДВ није било измена, штп значи да се приходи таквих лица и даље опорезују порезом по одбитку, у складу са Законом о порезу на доходак грађана. 

   

Опширније о овој теми писано је у РП бр. 9/10.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste