Усклађени су износи накнада за упис у одговарајући регистар односно за добијање дозволе према Закону о дувану

Законом о дувану (Сл. гласник РС", број 101/05, .. и 9/09 - у даљем тексту: Закон), прописане су накнаде:

 

-         за упис у регистар произвођача дуванских производа (члан 32. став 3);

-         за упис у регистар трговаца на велико дуванским производима (члан 40. став 3);

-         за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима (члан 45. став 1. тачка 4);

-         за упис у регистар увозника дувана, односно дуванских производа (члан 54. став 3).

  

Одредбом члана 32., члана 40., члана 45.  и члана 54. овог закона, прописано је да се износи накнаде усклађују полугодишње стопом раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике и овлашћена је Влада Републике Србије да објави усклађене износе ових накнада на основу података Републичког завод за статистику.

    

У складу са тим, Влада Републике Србије објавила је

 

УСКЛАЂЕНЕ ИЗНОСЕ НАКНАДЕ

 

ИЗ ЧЛАНА 32. СТАВ 3, ЧЛАНА 40. СТАВ 3, ЧЛАНА 45. СТАВ 1. ТАЧКА 4)

 

 И ЧЛАНА 54. СТАВ 3. ЗАКОНА О  ДУВАНУ

 

Усклађени износи накнаде из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану са стопом раста цена на мало у првом полугодишту 2010. године износе:

-    за упис у Регистар произвођача дуванских 

     производа .................................................................... 14.542.895,00 динара;

-    за упис у Регистар трговаца на велико дуванским

     производима .................................................................. 7.271.448,14 динара;

-    за добијање дозволе за обављање делатности

     трговине на мало дуванским производима .....................  10.469,04  динара;

-    за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног

     дувана, односно дуванских производа ....................... 7.271.448,14  динара.        

 

                                                                                                                                   

   Усклађени износи накнада биће објављени у наредном броју «Службеног гласника Републике Србије» а примењују се од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste