Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на својој седници од 5. августа 2010 године одлуку о измени висине референтне каматне стопе, којом се референтна каматна стопа повећава са 8,00% на 8,50%. Референтна каматна стопа од 8,50% примењује се од 5. августа 2010. године.

 

Собзиром да се есконтна стопа утврђује у висини 100% референтне каматне стопе, која сада износи 8,50%, то значи да је есконтна стопа од 5. августа 2010. године 8,50%, а камата за неблаговремено плаћене јавне приходе утврђена чланом 75 ЗПППА 23,50%

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste