Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на својој седници од 7. септембра 2010 године одлуку о измени висине референтне каматне стопе, којом се референтна каматна стопа повећава са 8,50% на 9,00%. Референтна каматна стопа од 9,00% примењује се од  7. септембра 2010. године.

  

Собзиром да се есконтна стопа утврђује у висини 100% референтне каматне стопе, која сада износи 9,00%, то значи да је есконтна стопа од 7. септембра 2010. године 9,00%, а камата за неблаговремено плаћене јавне приходе утврђена чланом 75 ЗПППА 24,00%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste