Најнижа месечна основица доприноса од 1. фебруара 2011. године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о допприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 7/09), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим законом није друкчије одређено. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.
 
У Саопштењу бр. 13/11, објављен је податак о висини просечне месечне зараде исплаћене у IV кварталу 2010. године, која износи 50.204 динара. Сагласно наведеним одредбама, најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. фебруара до 30. априла 2011. године износиће 17.571 динара (50.204 x 35%).

   

Министар финансија утврдио је најнижу месечну основицу доприноса за обавезно социјално осигурање у износу од 17.571 динар која ће се примењивати у периоду од 1. фебруара до 30. априла 2011. године и објавио у „Службеном гласнику РС" број 4/11 од 28. фебруара 2011. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste