Информација о просечној годишњој заради исплаћеној у 2010. години са подацима који се користе за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана

У «Службеном гласнику РС» број 4/11, од 28. јануара 2011. године, Републички завод за статистику објавио је податак о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2010. години.

   

Овај податак користи се као основ за утврђивање:

              неопорезивог износа дохотка на који се не плаћа годишњи порез на доходак грађана;

              дохотка за опорезивање као граничника за опорезивање дохотка и примену пореске стопе од 10%, односно 15% на пореску основицу; и

              личних одбитака за које се умањује основица годишњег пореза на доходак грађана. 

Према подацима Републичког  завода за статистику, просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији која је исплаћена у 2010 години износи 569.400 динара.

   

На основу податка о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2010. години, утврђени су подаци, који се користе за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана, у износима из следећег прегледа:

    

  

Редни број

Опис

Износ

1.

Просечна годишња зарада исплаћена у Републици у Републици у 2010. години

569.400

2.

.

Неопорезиви износ :

Резиденти, странци резиденти запослени код резидентног лица и резиденти упућени у иностранство - троструки износ просечне годишње зараде

1.708.200

3.

Доходак за опорезивање (опорезиви приходи умањени за неопорезиви износ са р. бр. 2) као граничник за примену пореских стопа од 10% односно 15% у висини од шестоструког износа просечне годишње зараде.

           3.416.400

4.

Лични одбици:

4.1

За пореског обвезника - 40% просечне годишње зараде

227.760

4.2.

За издржаваног члана породице - 15% просечне годишње зараде

85.410

5.

Пореска стопа:

5.1.

За износ дохотка за опорезивање до висине шестоструког износа просечне годишње зараде умањеног за личне одбитке

10%

5.2.

За износ дохотка за опорезивање преко шестоструког износа просечне годишње зараде

15%

6.

Највиша годишња основица доприноса за  обавезно социјално осигурање за 2010. годину

2.847.000

      

О годишњем порезу на доходак грађана за 2010. годину написан је посебан текст у Рачуноводственој пракси број 7/11, са детаљним објашњењима битним за утврђивање годишњег пореза за 2010. годину и подношења пријаве ППДГ-5


АРХИВА ВЕСТИ

ereste