Измене и допуне правилника о пореском билансу

Као што је детаљно објашњено у Рачуноводственој пракси, бр. 7/11, министар финансија донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (у даљем тексту: Правилник). Правилник је објављен у „Сл. гласнику РС", бр. 8/11, од 11. фебруара, а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

   

Независно од тога што је објављен у периоду израде годишњег финансијског извештаја, односно састављања пореског биланса, Правилник се примењује на утврђивање пореза на добит за 2010. годину.

   

Основни разлози за доношење Правилника садржани су у потреби да се отклоне пропусти настали приликом доношења Правилника о пореском билансу крајем 2010. године, као и да се на адекватнији начин пропише утврђивање камате по принципу „ван дохвата руке".

   

Измене и допуне Правилника о пореском билансу могу се сврстати у три групе:

   

1)         за огранке прописан је начин исказивања расхода камате и припадајућих трошкова по основу зајма добијеног од нерезидентне централе, као и накнаде које по основу ауторског и сродних права и права индустријске својине исплаћује нерезидентној централи, који се не признају у пореском билансу у складу са чланом 20. Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: Закон);

   

2)         прописан је другачији начин обрачуна тржишне камате и прецизиран начин исказивања података у Обрасцу ОК у случају обвезника код којих је четворострука (десетострука за банке) вредност сопственог капитала већа од просечног стања зајмова и кредита од повезаног лица (случај када је коефицијент већи од један);

   

3)         прецизиран је начин исказивања података у Обрасцима ПК и ПК 1 у случају губитка права на порески кредит по основу улагања у основна средства.

Детаљна објашњења о примени наведених измена, дата су у РП 7/11

      

Наведене измене утицале су и на измену описа појединих позиција у прописаним обрасцима ПБ 1, ПК и ПК 1, који су због тога морали да буду измењени.

   

Дакле, измене Правилника о пореском билансу утицале су и на прописивање нових образаца:

   

ПБ 1 - Порески биланс обвезника пореза на добит правних лица (измењен је опис на ред. бр. 14, 39, 40 и 41);

   

ПК - Порески кредит за улагања у основна средства (измењен је опис на ред. бр. 8 и 9);

   

ПК 1 - Порески кредит за улагања у основна средства у одређене делатности (измењен је опис на ред. бр. 8 и 9).

   

   

Нове обрасце можете преузети са нашег сајта.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste