Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници 10. марта 2011. године одлуку о измени висине референтне каматне стопе, којом се референтна каматна стопа повећава са 12,00% на 12,25%. Референтна каматна стопа од 12,25% примењује се од 10. марта 2011. године.

  

Собзиром да се према члану 75. ЗПППА на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 12,25%, увећаној за 10 процентних поена, применом комфорне методе обрачуна, то значи да ће  се од  10. марта 2011. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе  обрачунати по стопи од 22,25%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste