Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници 7. априла 2011. године одлуку којом се референтна каматна стопа повећава са 12,25% на 12,50%. Референтна каматна стопа од 12,50% примењује се од 7. априла 2011. године.

Собзиром да се према члану 75. ЗПППА на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 12,5%, увећаној за 10 процентних поена, применом комфорне методе обрачуна, то значи да ће се од 7. априла 2011. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунати и плаћати по стопи од 22,5%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste