Најнижа месечна основица доприноса од 1. маја 2011. године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 7/09), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим законом није друкчије одређено. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.
 
У Саопштењу бр. 103/11, објављен је податак о висини просечне месечне зараде исплаћене у
I кварталу 2011. године, која износи 48.798 динара. Сагласно наведеним одредбама, најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. маја до 31. јула 2011. године износиће 17.079 динара (48.798 x 35%).

   

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање од 17.079 динара који ће се примењивати у периоду од 1. маја до 31. јула 2011. године  биће објављен у наредном броју „Службеног гласника РС" .


АРХИВА ВЕСТИ

ereste